Ders İçerikleri

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI 2013 BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ..

 

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI 2010-2011 İKMEP DERS İÇERİKLERİ

 

1.SINIF GÜZ YARIYILI:

 

 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (2+0)2

İnkılap Kavramı / Bölümleri / Diğer Kavramlar / Dersin Konusu ve Ana fikri / Osmanlı Devletinin Genel Yapısı / Çöküş Nedenleri / Osmanlı Devletindeki Reform Hareketleri / Tanzimat Dönemi / Meşrutiyet Dönemi / Trablus ve Balkan Savaşları / I. Dünya Savaşı / Fikir Akımları / Mondros Mütarekesi / Anadolu’nun Paylaştırılması ve İzmir’in İşgali / İstanbul’un İşgali / Milli Dernekler / Azınlık Dernekler / Yeni Türk Devletinin Kuruluşu / Atatürk’ün Samsun’a Çıkışı / Amasya Genelgesi / Erzurum Kongresi / Sivas Kongresi / Amasya Görüşmeleri / Son Osmanlı Meclisi / Misak-ı Milli / T.B.M.M. Açılışı / Meclis Yapısı / İç Ayaklanmalar / Sevr Antlaşması / I. ve II. Savaşları / Eskişehir – Kütahya Savaşları / Sakarya Meydan Savaşı / Büyük Taarruz / Mudanya Mütarekesi / Lozan Antlaşması.

 

TÜRK DİLİ I (2+0)2

Dil, Diller ve Türk Dili / Dilin İnsan hayatındaki önemi, Dillerin Doğuşu ve Dilin Özellikleri / Dil Bilgisi, Sözcük, Cümle / Yazılı Anlatımda Başarılı Olmanın Yolları / Kelime Türleri, Kelimelerin Ses ve Şekil Yapısı / İsim, Fiil, Zarf ve Edatların Okunuşları, Türleri ve Bunların Türkçede Kullanılışları / Anlatımın Öğeleri ve Anlatım Türleri / Düzgün ve Etkili Konuşmanın Temel İlkeleri.

 

YABANCI DİL I (2+0)2

Konuşma: Selamlaşma, Hatır Sorma, Kendini Tanıtma / Direkftif Verme, Rica ve İsteklerde Bulunma / Bilgi Almak İçin Soru Sorma / Sorulan Sorulara Cevap Verme / Önerilerde Bulunma, Önerilere Cevap Verme / Zaman veya Yer Sorma ve Bu Tür Sorulara Cevap Verme / Miktar veya Sayı Sorma ve Bildirme / Telefonla Konuşma Tekniği / Gereklilik, Tavsiye Bildiren İfadeler / Geçmişte Yer Alan Olaylardan Bahsetme.     
Dinleme ve Anlama: Mesleki Konularda Dinlediğini Anlama ve Cevaplandırma, Dinleme Tekniği. Yazma: Dilbilgisi Kurallarına Uygun Cümle Kurma / Olayların ve Bilgilerin Önem ve Oluş Sırasına Sırasına Göre Sıralanması / CV Yazma, Kişisel Bilgiler Verme / Kişisel Mektup veya Mesaj Yazma / Bir Cismi, Mekanı veya Kişiyi Sıfatlar Kullanarak Tanımlama / Davetiye Yazma. Okuma - Anlama: Yabancı Dilde Okuyabilme ve Okuduğunu Anlayabilme.

 

 

İKTİSADA GİRİŞ (2+0)2

İktisat Biliminin Konusu / İktisadi Kararlar / Üretim Teorisi / Üretim Fonksiyonu / Ürün Arzı ve Belirleyen Değişkenler / Tüketim, Fayda Teorisi / Tüketici Dengesi / Talep ve Talebi Belirleyen Değişkenler / Elastikiyet / Piyasa Çeşitleri ve Dengesi / G.S.M.H’nın Oluşumu ve Hesaplanışı / Milli Gelir / Para Talebi, Para Arzı ve Para Piyasası Değerleri

 

 

GENEL MUHASEBE (2+0)2

Muhasebe Kavramı ve Muhasebe Bilgi Sistemi / Hesap Kavramı: Tek Düzen Muhasebe Sistemi ve Tek Düzen Hesap Planı / Kayıt Yöntemleri, Defter Tutma ve Muhasebe Süreci / Mizan Hazırlama / Bilanço ve Gelir Tablosunu Kavrayabilme.

 

GENEL TURİZM (3+0)3

Turizm Kavramı / Turizmin Ekonomik Yönü / Turizmin Önemi / Kültürel Değerler / Turizmde Arz Talep / Turizm Sektöründe Piyasa Türleri / Turizm İşletmeleri / Türkiye’nin Turistik Varlıkları / Turizmde Reklam ve Tanıtma / Turizm İşletmelerinde Pazarlama / Turizm Politikaları Oluşturma

 

TEMEL HUKUK (2+0)2

Hukukun Temel Kavramları / Hukuk Sistemi / Hukukun Kaynakları / Hukukun Dalları / Hak Kavramı ve Türleri / Hakkın Kazanılması, Kaybedilmesi, Kullanılması ve Korunması / Kişilik Kavramı ve Türleri: Kazanılması ve Kaybedilmesi / Ehliyet Kavramı ve Türleri / Aile Hukuku ve Hükümleri / Borç Kavramı, Sınıflandırılması ve Borcu Doğuran Sebepler / Borcu İfası, Sona Ermesi ve Temsil İşlemleri / Sözleşme Düzenlenmesi / Eşya Kavramı ve Türleri / Mülkiyet Devir ve Rehin İşlemleri / İcra ve İflas İşlemleri.

 

 

BİLGİSAYAR OFİS PROGRAMLARI I (1+2)2

Bilgisayar Donanımı ve Yazılımı / Bellek Türleri / İşletim Sistemleri / MS DOS: Dizinler ve Alt Dizinler, Dizin İsimleri, Dosyalar ve Dosya İsimleri, DOS Komutları / Windows İşletim Sistemi: Klasör ve Klasör İşlemleri / Word ve Excel: Belgelerin Hazırlanması, Biçimlendirilmesi, Denetim Yazımlarının Kullanılması, Ekleme ve Düzenleme, Belgenin Yazdırılması, Tablo Oluşturma, Karmaşık Uygulamalar, Hızlı Erişim Fonksiyonlarının Tanımlanması, Özgeçmiş ve Dilekçe Gibi Resmi Yazıların Hazırlanması ve Postalanması, Oluşturulan Tablolarda Hesaplama İşlemlerinin Yapılması

 

 

İLETİŞİM (2+0)2

İletişimin Tanımı ve Çeşitleri / Sözlü İletişim / Yazılı İletişim / Meslek Hayatında İletişim: Biçimsel ve Biçimsel Olmayan İletişim / Beden Dili (Sözsüz İletişim) / Grafik İletişim / Teknolojik Araçlarla İletişim.

 

 

GENEL İŞLETME (2+0)2

İşletme Ekonomisi Biliminin Kapsamı / İşletme Ekonomisine İlişkin Temel Kavramlar / İşletmenin Tanımı, Özellikleri ve Amaçları / İşletmenin Kuruluşu / İşletmelerin Sınıflandırılması / İşletme Birlikleri / İşletme Fonksiyonları / Yönetim / Üretim / Pazarlama / Finansman / İnsan Kaynakları / Proje Planlama Teknikleri / CPM / PERT / İşletmenin Çevresi ve Ekonomi Politikalarının İşletme Politikalarına Etkisi

 

 

 

İSTATİSTİK (2+ 0)2

İstatistiğin Tanımı /  Veri, Verilerin Toplanması, Sınıflanması, Gruplanması / Seriler / Grafikler / Ortalamalar / Analitik  Ortalamalar ( Aritmetik Ortalama, Kareli Ortalama, Geometrik Ortalama, Harmonik Ortalama) / Analitik Olmayan Ortalamalar ( Mod, Medyan, Kartiller)  / Değişkenlik ve Bölünme Şekilleri / Oranlar / Endeksler / Olasılık Teorisi ve Dağılımları / İstatistiksel Tahmin Teorisi / İstatistiksel Karar Teorisi / Ki-Kare Analizi / Zaman Serileri / Regresyon ve Korelasyon Analizi

 

 

 

 

1.SINIF BAHAR YARIYILI:

 

 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (2+0)2

Saltanatın Kaldırılması / Cumhuriyetin İlanı / Halifeliğin Kaldırılması / Kıyafet Düzenlenmesi / Şapka İnkılabı / Harf, Dil, Tarih İnkılabı ve Soyadı Kanunu / Tarikatların Kaldırılması / Tekke, Türbe ve Zaviyelerin Kapatılması / Takvim, Saat Ölçü Sistemindeki Değişiklikler / 1921 ve 1924 Anayasaları ve Hukuk İnkılabı / Kadın Hakları ve İnsan Hakları Kavramları / Eğitim İnkılabı, Önemi / Türk İnkılabının Yeri, Eğitimde Uyulması Gerekli İlkeler / Eğitim Aksaklıkları / 1924 Devrim Yasalarının Önemi / Şeyh Sait, Menemen ve Suikast Girişimi / Çok Partili Dönem / Terakkiperver ve Serbest Fırka / Parti Tanımı Demokrasi Kavramı / Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Laiklik, İnkılapçılık, Devletçilik, Halkçılık, İlkeleri / Milli Bağımsızlık / Milli İrade / Milli Beraberlik / Yurtta ve Dünyada Barış / Atatürkçü Düşünce Sistemi / Atatürk Devri Dış Politikası / Montrö Boğazlar Sözleşmesi / Balkan Andantı / Hatay Sorunu.

 

TÜRK DİLİ II (2+0)2

Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri: Yaratıcı Yazma, Öğretici Yazma, Hazırlıklı Konuşma, Hazırlıksız Konuşma / Planlı Yazma Çalışmaları, Kısa Hikaye Yazma, Kısa Fikir Yazıları Oluşturma / Yazıların İncelenmesi / Hazırlıklı Konuşma, Konferans, Münazara, Mülakat, Okuduğu Bir Eseri Tanıtma / Sağlam, Dengeli, Hür ve Sistemli Düşünme Alışkanlığı İle Araştırma, Tartışma, Değerlendirme ve Oluşturma Gücü Kazandırma / Noktalama ve Yazım Kuralları / Anlatım Bozuklukları.

 

 

YABANCI DİL II (2+0)2

Konuşma : Yön Sorma, Yön Tarif Etme / Tercih Yapma, Tercih Sorma / Bir İşlemin, İşin Nasıl Yapıldığını Sorma, Anlatma / Bir Ürünün Avantajı, Alanı İle İlgili İşlerin Kıyaslanması / Gelecekten Bahsetme, Gelecekle İlgili Tahminde Bulunma / İhtimallerden ve Tahminlerden / Bir Durumu, İşlevi Edilgen Yapı Kullanarak Anlatma / Geçmişte Olmuş, Ancak Etkisi Süren Veya Geçmişte Başlamış Hala Devam Eden Durumlar / Bir İşin, İşlemin Amacının Açıklanması / Benzerlik ve farklılıkların İfade Edilmesi / Sebep, Sonuç Sorma ve İfade Etme. Dinleme-Anlama : Alanı İle İlgili Konularda Dinlediğini Anlama ve Cevap Verme / Dinlenen Cümlelerdeki Vurgu ve Tonlamaların Fark Edilmesi / Dinlenen Cümleler veya Kelimelerdeki Kısaltmaların Anlaşılması / Kelime Başlarına veya Sonlarına Gelen Yapım Eklerinin Anlaşılması / Belirli Bir Bilgiyi Edinmek İçin Dinleme / Genel Bir Konuyu Anlayabilmek İçin Dinleme ve Değerlendirme.
Yazma : Dinleme ve Okuduklarını Not Alma / Alanı İle İlgili Formları, Tabloları ve Şemaları Doldurma / İş Mektupları Yazma / Bir İşlemi Edilgen Yapı Kullanarak Yazma / Okunan Veya Dinlenen İfadelerin Dolaylı Biçimde Aktarılması.

 

BİLGİSAYAR OFİS PROGRAMLARI II (2+0) 2

Temel İnternet Kavramları / Web Tasarımına Giriş, Değişik Yöntemler Kullanarak Web Dosyaları Oluşturma / Sunu Programı / Veri Tabanı Programı Kullanımı.

 

 

ÖNBÜRO HİZMETLERİ (1+2)2

Yönetim İlkeleri / Ön Büro Yönetiminde Güvenlik ve Temizlik İlkeleri / Ön Büro Rezervasyon, Resepsiyon, Ön Kasa, Santral İşlemlerinin Yönetimi ve Kontrol Süreçleri, Ön Büroda Üniformada Hizmetler Yönetimi ve Denetimi / Ön Büroda Gece Hizmetleri Yönetimi ve Denetimi

 

PAZARLAMA İLKELERİ ( 2+ 0)2

Pazarlamanın Konusu, Kapsamı, Gelişimi, Modern Pazarlama /   Pazarlama Çevresi, Stratejik Planlama ve Pazarlama Yönetimi  / Pazarlama Bilgi Sistemi ve Pazarlama Araştırmasının Rolü /  Tüketici Pazarları ve Tüketici Davranışı ile Endüstiyel Pazarlar ve Endüstriyel Alıcı Davranışları /  Pazar Bölümlendirme, Hedef Pazar Seçimi ve Talep Tahminleri  / Mamül  / Fiyat  / Tutundurma / Dağıtım kanalları ve Fiziksel Dağıtım  / Doğrudan Pazarlama ve Hizmet Pazarlaması  / Elektronik Ticaret ve İnternette Pazarlama / Pazarlama Yönetimi ve Uluslararası Pazarlama

 

TUR OPERATÖRLÜĞÜ VE SEYAHAT ACENTACILIĞI (2+0)2

Tur operatörü ve paket tur / Paket Tur tüketim Aşaması ve Tur operatörü-Karşılayıcı Acenta-Otel anlaşmaları / Seyahat Acentaları / Seyahat Acentalarının Turizm Endüstrisindeki Diğer Kuruluşlarla İlişkisi /  Acenta operasyon organizasyonları hazırlıkları

 

TURİZM EKONOMİSİ (2+0)2

Turizm Ekonomisi ve Turizm Ekonomisi İle İlgili Temel Kavramlar / Turizm Piyasası, Turizm Arzı, Turizm Talebi, Turizm Sektöründe Fiyat Oluşumu, Turizm Sektöründe Piyasa Türleri / Turizmin Ekonomik Etkileri, Turizmin Moneter, Reel Ekonomik Etkileri, Para Operasyonlarının Turizme Etkileri

 

 

REHBERLİK  HİZMETLERİ (2+0)2

Turizmde Rehberlik / Rehberin özellikleri ve ilişkileri/  Rehber olmanın şartları/ Turizm Rehberlerinin Turlarda Yerine Getirdikleri Görevler/ Rehber- Seyahat Acentası ilişkileri/ Profesyonel Turist Rehberi / Otel Rehberi

 

HİJYEN VE SANİTASYON (2+0)2

Hijyenin Tanımı ve Önemi / Bakteriler, Mayalar, Küfler, Virüsler ile İlgili Bilgiler / Kişisel Temizlik Kuralları/ İşletmelerde Tuvaletler ve El Yıkama Alanları / Periyodik Sağlık Kontrolleri / İşletme Giriş ve Çıkışları /Temizlik Malzemeleri / Gıda İşletmelerinde Temizlik ve Dezenfeksiyon / Gıda Zehirlenmeleri / Besin, Bina, Hava, Su, Personel Hijyeni ile İlgili İlkeler / HACCP Sistem

 

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ( 3+0 )3

 

Turizmin Temel Kavramları, Turizmin Kavramlarının Özellikleri / Turizm İşletmelerinin Tanımı ve Turizm İşletmelerinin Sınıflandırılması / Yönetim , Yönetimin Tarihsel Gelişimi ve Turizm İşletmeleri Açısından Değerlendirilmesi / Klasik Yönetim Yaklaşımları, Neo-Klasik Yöenetim Yaklaşımları, Modern Yönetim Yaklaşımları / Yeni Yönetim Teknikleri / Turizm İşletmeleri Açısından Yönetim Yaklaşımları / Turizm İşletmelerinde Yönetim Fonksiyonları

 

 

2. SINIF GÜZ YARIYILI:

 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (2+0)2

İnsan Kaynakları Kavramı ve Kapsamı /  İnsan Kaynakları ve Personel Yönetimi Arasındaki Farklar / İnsan Kaynakları Yönetiminin Temel Faaliyet Alanları /  İş Analizi Kavramı ve İş Analizi Sürecinde Toplanan Bilgiler ve Kullanım Alanları / Bilgi Toplama Yönetemleri ve İş Analizi Aşamasında Kullanılan Teknikler / İnsan Kaynakları Planlaması /  Personel Bulma ve Seçimi / Oryantasyon / Personel Eğitimi /  Kariyer Yöntemi / Performans Değerleme ve Yöntemleri / Ücret Yöntemleri / İş Değerlemesi ve İş Değerleme Süreci Aşamaları / İş Sağlığı ve Güvenliği / Çalışma İlişkileri

 

KAT HİZMETLERİ (1+2)2

Kat Hizmetlerinde Tesisin Kuruluş Aşamasında Planlama İle İlgili İşlemsel Bilgiler / Kat Hizmetlerinde Tesisin Açılış Öncesi Organizasyonu İle İlgili Yönetsel Bilgiler / Kat Hizmetlerinde Tesisin Faaliyete Geçiş Süreci ve İş Gücü Kaynağı Yaratma ve Yönetme Bilgileri / Tesisin Faaliyete Geçiş Dönemindeki ve Faaliyet Sürecinde Devam Eden Eğitim İşlevleri / Tesisin Faaliyet Sürecinde Kat Hizmetlerinde İşin Kontrolü, İş Gücü Denetimi İle İlgili Yönetimsel Bilgiler / Kat Hizmetlerinde Çalışma ve Performanslarının Dönemsel Olarak Değerlendirilmesi İle İlgili Yönetsel Bilgiler

 

MESLEKİ YABANCI DİL- I (2+0)2

Turizm Dalında Kullanılacak Yabancı Dile İlişkin Konuşma / Dinleme, Anlama / Yazma / Okuma Ulaşım ve Gezi ile ilgili bilgi verme/ Gezi ve Turlar Hakkında Bilgi Verme / Tur Organizasyonu ve Tur Satma

 

TURİZM PAZARLAMASI (3+0)3

Hizmet Pazarlaması / Turizm Pazarlamasına Giriş /  Pazarlama Bilgi Sistemi / Turizm Pazarlama Araştırması /  Turizm pazarı-piyasası / Turizm Pazarının Makro ve Mikro Çevresi / Turistik Ürün / Turistik Ürünün Fiyatlandırması ve Fiyatlandırma Stratejileri / Turizmde Dağıtım ve Özellikleri / Turistik Ürünün Tutundurulması Çalışmaları / Turizmde Tanıtma / Turizm pazarlama politikası / Uluslararası turizm pazarlaması

 

KONGRE VE SEMİNER ORGANİZASYONU (2+0)2

Dünyada ve Türkiye’de Kongre ve Fuar Turizmin Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Boyutları / Kongre ve Fuar Organizasyonu ve Yönetimi / Operasyon Planlama / Operasyon İşlemleri /

Sosyal ve Kültürel Programların Planlanması / Finansman Planlaması

 

TURİZM MEVZUATI (2+0)2

Turizm Hukuku ve Kaynakları / ; Uluslararası Turizm Kuruluşları / Türkiye’de Turizme İlişkin Yasal Düzenlemeler / Gezi Sözleşmeleri / Kontenjan Sözleşmeleri / Tüketici Hakları / Diğer kanunlar ve Genel Gerekçeleri; Yönetmelikler

 

 

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ (2+0)2

 

Bilim ve Bilimsel Araştırma Kavramları / Bilimsel Araştırmanın Amaç ve Çeşitleri / Araştırmanın Planlanması / Araştırma Yöntemleri / Veri Çeşitleri ve Veri Toplama Yöntemleri / Toplanan Verileri Değerlendirme / Kaynak ve Dipnot Gösterme Kuralları / Rapor Yazma ve Sunum Hazırlama.

 

TURİZM VE ÇEVRE (2+0)2

Turizmin Gelişiminde Çevrenin Önemi /Turizm Faaliyetlerinin Doğal Çevre Üzerine Etkileri / Ekolojik Risk Analizi / Taşıma Kapasitesi / Sürdürülebilir Turizm Açısından Çevrenin Önemi / Turizm ve Çevre Dengesi / Türkiye’de Turizm ve Çevre Politikaları ve Ulusal-Uluslararası Standartları

 

ÖZEL İLGİ TURİZMİ (2+0)2

Özel İlgi Turizmi ile İlgili Temel Kavramlar ve Özellikler / Özel İlgi Turizmi Türleri / Özel İlgi Turlarına Katılan Grupların Özellikleri / Özel İlgi Gruplarının Faaliyet Alanları / Sportif, Kültürel ve Çevreci-Doğa turizmi / Dalış Turizmi / İnanç Turizmi / Kruvaziyer Turizmi / Golf Turizmi / Gurme Turizmi / Kent Turizmi / Sağlık Turizmi

 

 

OTEL İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON (3+0)3

Otel İşletmelerinde Yönetim Kavramı ve Yönetim Yaklaşımları / Otel Yöneticisinin Nitelikleri, Sorumlulukları ve Profesyonel Yönetici Kavramları / Otel İşletmelerinde Yönetim Fonksiyonları / Otel İşletmelerinde İş gören Kavramı, İş Tasarımı, İş Analizi / Otel İşletmelerinde Organizasyon ve Örgüt Yapısı / Otel Yönetiminde Motivasyon / Otel Yönetiminde Lider ve Liderlik

 

 

TURİZM İŞLETMELERİNDE MALİYET ANALİZİ (2+0)

Turizm Muhasebesi İle Turizm Endüstrisindeki Maliyet İlişkileri / Konaklama İşletmelerinde Maliyet Yönetimi / Konaklama İşletmelerinde Maliyet Teknikleri, Yöntemler, Verimlilik ve Uygulama

 

 

 

 

2. SINIF BAHAR YARIYILI:

 

 

MENÜ PLANLAMA (2+0)2

Sağlıklı Beslenme İçin Gerekli Besinler Özellikleri, Dengeli Beslenme İçin Gerekli Günlük Besin Miktarı ve Beslenme İlkeleri / Mönü Planı Nedir, Planlamaya Etki Eden Faktörler Nelerdir? / Misafirlerin Sosyal ve Ekonomik Durumlarına Uygun Mönülerin, Standart Reçetelerin, Porsiyonlarının Oluşturulması / Aylık Master Menü Planlama / Haftalık Menü Planlaması / Menü ve Müşteri İlişkisi Memnuniyeti /  Özel menüleri oluşturmak / Porsiyon maliyetlerini hesaplamak / Satış fiyatını oluşturmak / Ön hazırlıkları yapmak / Menü kartlarını hazırlamak / Menü Değerlendirilmesi

 

TURİZM İŞLETMELERİNDE ETİK (2+0)2

Etik ve ahlak kavramlarının karşılaştırılması / Etik sistemleri  / Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörler  / Sosyal sorumluluk kavramı  / Turizm etiği / Turizm sektöründeki etik dışı davranışların değerlendirilmesi

 

 

MESLEKİ YABANCI DİL – II (2+0)2

Turizm Dalında Kullanılacak Yabancı Dile İlişkin Konuşma / Dinleme, Anlama / Yazma Kongre Seminer Organizasyonu Yapma/  Transfer İşlemleri / Vize İşlemleri / Uçak, tren, Otobüs Bileti Satma / Gemi Tur Operasyonu Yapma

 

OTELCİLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ (1+2)2

Otel Otomasyonları Hakkında Genel Bilgiler / Yiyecek İçecek Hizmet İşletmelerinde Bilgisayar Kullanımı / Yiyecek İçecek Hizmet İşletmelerinde Yapılan Çalışmalarla Teknolojiyi Kullanım Metotları / Ön Büro Programları / Kat Hizmetleri Programı

 

 

YİYECEK İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ (2+2)3

Yiyecek İçecek Hizmeti Veren İşletmelerin Önemi, Sınıfları ve İşletmeye Açılmaları / Yiyecek İçecek Hizmeti Veren İşletmelerin Kuruluş Yeri, Yatırım Maliyetleri, Finansmanı ve Rantabilite Hesapları / Yiyecek İçecek Hizmeti Veren İşletmelerin Yönetimi ve Fonksiyonları

 

 

MUTFAK HİZMETLERİ YÖNETİMİ (1+2)2

 

Dünya Mutfakları / Türk Mutfağı / Mutfak Yönetimi /Mutfak Bilgisi / Mutfak Temizlik ve Sağlık / Gıda Maddelerinin Beslenme Değerlerine Göre Ayrımı / Yiyecek Üretim Maliyetleri, Satın Alma ve Depolama, Uzun ve Kısa Süreli Muhafaza / Mutfakta Bilgisayar Kullanımı

 

 

ÖNBÜRO ODA İŞLEMLERİ (1+2) 2

 

Odalar Bölümü Yönetimi İlkeleri ve Faaliyetlerin Kontrolü / Oda Fiyatı Belirleme Yöntemleri, Oda Satış Tekniklerini Tahmin Raporları / Oda Satış-Pazarlama Çalışmaları / Otel İşletmelerinde Getiri Yönetimi

 

 

TURİZM COĞRAFYASI (2+0) 2

Turizm Coğrafyasının Tanımı ve Özellikleri / Anadolu’nun Tarih Öncesi ve Tarih Çağları / Ana Hatlarıyla Anadolu Uygarlıkları / Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri / Coğrafi Bölgelerin  Fiziki Coğrafyası , Tarihi ve Doğal Güzellikleri / Coğrafi Bölgelerin Turizm Arz ve Talebinin İncelenmesi.

 

 

 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA I (2+0)2

Aynı Hafta İçinde Yürütülen Uygulama veya Teorik Çalışmalara Yönelik Olarak Öğrenciye Eksik Kaldığı Bilginin Hızlı v e Verimli Bir Şekilde Verilmesi / Meslekle İlgili Kuruluşlardan Çağrılacak Uzman Kişilerce İlgili Kuruluşlarda Yapılan Çalışmaların Aktarılması, Teknolojik Gelişmeler ve Yeni Çalışma Alanları Hakkında Bilgi Verilmesi / Teknolojik Yeniliklerin Araştırılması ve Projelendirilmesi Çalışmaları / Belirli Araştırma Konuları Belirlenerek Öğrencileri Araştırmaya Teşvik Edici Çalışmaların Yaptırılması / Mesleki Geziler ve Sosyal Aktivitelerin Planlanması

 

 

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (2+0)2

Müşteri İlişkileri Kavramı ve Özellikleri / Müşterilerle İletişim Biçimleri / Müşterilerle Empatik İletişim / Müşteri Hizmet ve Hizmet Kalitesi / Müşteri tatmini ve Sadakati / Müşteriyi Kazanma ve Elde Tutma Teknikleri / Müşteri İlişkileri’ne ( CRM ) Yönelik Temel Kavramlar / Müşteri İlişkilerine Yönelik Uygulamalar /Müşteri Şikayet Yönetimi / Müşteri ilişkilerinin Ölçülmesi