Ders İçerikleri

 

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

 

I.YARIYIL

9011013 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Z(2-0-2-2)

İnkılap Kavramı / Bölümleri / Diğer Kavramlar / Dersin Konusu ve Ana fikri / Osmanlı Devletinin Genel Yapısı / Çöküş Nedenleri / Osmanlı Devletindeki Reform Hareketleri / Tanzimat Dönemi / Meşrutiyet Dönemi / Trablus ve Balkan Savaşları / I. Dünya Savaşı / Fikir Akımları / Mondros Mütarekesi / Anadolu’nun Paylaştırılması ve İzmir’in İşgali / İstanbul’un İşgali / Milli Dernekler / Azınlık Dernekler / Yeni Türk Devletinin Kuruluşu / Atatürk’ün Samsun’a Çıkışı / Amasya Genelgesi / Erzurum Kongresi / Sivas Kongresi / Amasya Görüşmeleri / Son Osmanlı Meclisi / Misak-ı Milli / T.B.M.M. Açılışı / Meclis Yapısı / İç Ayaklanmalar / Sevr Antlaşması / I. ve II. Savaşları / Eskişehir – Kütahya Savaşları / Sakarya Meydan Savaşı / Büyük Taarruz / Mudanya Mütarekesi / Lozan Antlaşması.

9061013 TÜRK DİLİ I Z(2-0-2-2)

Dil, Diller ve Türk Dili / Dilin İnsan hayatındaki önemi, Dillerin Doğuşu ve Dilin Özellikleri / Dil Bilgisi, Sözcük, Cümle / Yazılı Anlatımda Başarılı Olmanın Yolları / Kelime Türleri, Kelimelerin Ses ve Şekil Yapısı / İsim, Fiil, Zarf ve Edatların Okunuşları, Türleri ve Bunların Türkçede Kullanılışları / Anlatımın Öğeleri ve Anlatım Türleri / Düzgün ve Etkili Konuşmanın Temel İlkeleri.

9051071 YABANCI DİL I Z(2-0-2-2)

Konuşma: Selamlaşma, Hatır Sorma, Kendini Tanıtma / Direkftif Verme, Rica ve İsteklerde Bulunma / Bilgi Almak İçin Soru Sorma / Sorulan Sorulara Cevap Verme / Önerilerde Bulunma, Önerilere Cevap Verme / Zaman veya Yer Sorma ve Bu Tür Sorulara Cevap Verme / Miktar veya Sayı Sorma ve Bildirme / Telefonla Konuşma Tekniği / Gereklilik, Tavsiye Bildiren İfadeler / Geçmişte Yer Alan Olaylardan Bahsetme         
Dinleme ve Anlama: Mesleki Konularda Dinlediğini Anlama ve Cevaplandırma, Dinleme Tekniği. Yazma: Dilbilgisi Kurallarına Uygun Cümle Kurma / Olayların ve Bilgilerin Önem ve Oluş Sırasına Sırasına Göre Sıralanması / CV Yazma, Kişisel Bilgiler Verme / Kişisel Mektup veya Mesaj Yazma / Bir Cismi, Mekanı veya Kişiyi Sıfatlar Kullanarak Tanımlama / Davetiye Yazma.

Okuma - Anlama: Yabancı Dilde Okuyabilme ve Okuduğunu Anlayabilme.

1251061 BİLGİSAYAR OFİS PROGRAMLARI I  Z(2-0-2-3)

Bilgisayar Donanımı ve Yazılımı / Bellek Türleri / İşletim Sistemleri / MS DOS: Dizinler ve Alt Dizinler, Dizin İsimleri, Dosyalar ve Dosya İsimleri, DOS Komutları / Windows İşletim Sistemi: Klasör ve Klasör İşlemleri / Word ve Excel: Belgelerin Hazırlanması, Biçimlendirilmesi, Denetim Yazımlarının Kullanılması, Ekleme ve Düzenleme, Belgenin Yazdırılması, Tablo Oluşturma, Karmaşık Uygulamalar, Hızlı Erişim Fonksiyonlarının Tanımlanması, Özgeçmiş ve Dilekçe Gibi Resmi Yazıların Hazırlanması ve Postalanması, Oluşturulan Tablolarda Hesaplama İşlemlerinin Yapılması.

1321011 GENEL MUHASEBE I Z(2-2-3-6)

Muhasebe Kavramı ve Muhasebe Bilgi Sistemi / Hesap Kavramı: Tek Düzen Muhasebe Sistemi ve Tek Düzen Hesap Planı / Kayıt Yöntemleri, Defter Tutma ve Muhasebe Süreci / Mizan Hazırlama / Bilanço ve Gelir Tablosunu Kavrayabilme.

1131231 İKTİSADA GİRİŞ Z(2-0-2-3)

İktisat Biliminin Konusu / İktisadi Kararlar / Üretim Teorisi / Üretim Fonksiyonu / Ürün Arzı ve Belirleyen Değişkenler / Tüketim, Fayda Teorisi / Tüketici Dengesi / Talep ve Talebi Belirleyen Değişkenler / Elastikiyet / Piyasa Çeşitleri ve Dengesi / G.S.M.H’nın Oluşumu ve Hesaplanışı / Milli Gelir / Para Talebi, Para Arzı ve Para Piyasası Değerleri

1131211 GENEL İŞLETME Z(2-0-2-3)

 İşletme Ekonomisi Biliminin Kapsamı / İşletme Ekonomisine İlişkin Temel Kavramlar / İşletmenin Tanımı, Özellikleri ve Amaçları / İşletmenin Kuruluşu / İşletmelerin Sınıflandırılması / İşletme Birlikleri / İşletme Fonksiyonları / Yönetim / Üretim / Pazarlama / Finansman / İnsan Kaynakları / Proje Planlama Teknikleri / CPM / PERT / İşletmenin Çevresi ve Ekonomi Politikalarının İşletme Politikalarına Etkisi.

1131231 İSTATİSTİK Z(2-0-2-3)

İstatistiğin Tanımı ve Aşamaları / Tanımlayıcı İstatistikler / Ortalamalar: Aritmetrik Ortalama, Geometrik Ortalama, Harmonik Ortalama, Kareli Ortalama / Diğer Merkezi Dağılım Ölçüleri: Mod, Medyan,  Standart Sapma / Olasılık Teorisi / İstatistik Dağılımlar: Binom Dağılımı, Poisson Dağılımı, Normal Dağılım / Örnekleme / Regresyon Analizi / Korelasyon Analizi / Zaman Serileri Analizi / İndeksler.

1331031 İLETİŞİM Z(2-0-2-3)

İletişimin Tanımı ve Çeşitleri / Sözlü İletişim / Yazılı İletişim / Meslek Hayatında İletişim: Biçimsel ve Biçimsel Olmayan İletişim / Beden Dili (Sözsüz İletişim) / Grafik İletişim / Teknolojik Araçlarla İletişim.

1141011 TEMEL HUKUK Z(2-0-2-3)

Hukukun Temel Kavramları / Hukuk Sistemi / Hukukun Kaynakları / Hukukun Dalları / Hak Kavramı ve Türleri / Hakkın Kazanılması, Kaybedilmesi, Kullanılması ve Korunması / Kişilik Kavramı ve Türleri: Kazanılması ve Kaybedilmesi / Ehliyet Kavramı ve Türleri / Aile Hukuku ve Hükümleri / Borç Kavramı, Sınıflandırılması ve Borcu Doğuran Sebepler / Borcu İfası, Sona Ermesi ve Temsil İşlemleri / Sözleşme Düzenlenmesi / Eşya Kavramı ve Türleri / Mülkiyet Devir ve Rehin İşlemleri / İcra ve İflas İşlemleri.

II.YARIYIL

9011014 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Z(2-0-2-2)

Saltanatın Kaldırılması / Cumhuriyetin İlanı / Halifeliğin Kaldırılması / Kıyafet Düzenlenmesi / Şapka İnkılabı / Harf, Dil, Tarih İnkılabı ve Soyadı Kanunu / Tarikatların Kaldırılması / Tekke, Türbe ve Zaviyelerin Kapatılması / Takvim, Saat Ölçü Sistemindeki Değişiklikler / 1921 ve 1924 Anayasaları ve Hukuk İnkılabı / Kadın Hakları ve İnsan Hakları Kavramları / Eğitim İnkılabı, Önemi / Türk İnkılabının Yeri, Eğitimde Uyulması Gerekli İlkeler / Eğitim Aksaklıkları / 1924 Devrim Yasalarının Önemi / Şeyh Sait, Menemen ve Suikast Girişimi / Çok Partili Dönem / Terakkiperver ve Serbest Fırka / Parti Tanımı Demokrasi Kavramı / Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Laiklik, İnkılapçılık, Devletçilik, Halkçılık, İlkeleri / Milli Bağımsızlık / Milli İrade / Milli Beraberlik / Yurtta ve Dünyada Barış / Atatürkçü Düşünce Sistemi / Atatürk Devri Dış Politikası / Montrö Boğazlar Sözleşmesi / Balkan Andantı / Hatay Sorunu.

9061014 TÜRK DİLİ II Z(2-0-2-2)

Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri: Yaratıcı Yazma, Öğretici Yazma, Hazırlıklı Konuşma, Hazırlıksız Konuşma / Planlı Yazma Çalışmaları, Kısa Hikaye Yazma, Kısa Fikir Yazıları Oluşturma / Yazıların İncelenmesi / Hazırlıklı Konuşma, Konferans, Münazara, Mülakat, Okuduğu Bir Eseri Tanıtma / Sağlam, Dengeli, Hür ve Sistemli Düşünme Alışkanlığı İle Araştırma, Tartışma, Değerlendirme ve Oluşturma Gücü Kazandırma / Noktalama ve Yazım Kuralları / Anlatım Bozuklukları.

9051072 YABANCI DİL II Z(2-0-2-2)

Konuşma : Yön Sorma, Yön Tarif Etme / Tercih Yapma, Tercih Sorma / Bir İşlemin, İşin Nasıl Yapıldığını Sorma, Anlatma / Bir Ürünün Avantajı, Alanı İle İlgili İşlerin Kıyaslanması / Gelecekten Bahsetme, Gelecekle İlgili Tahminde Bulunma / İhtimallerden ve Tahminlerden / Bir Durumu, İşlevi Edilgen Yapı Kullanarak Anlatma / Geçmişte Olmuş, Ancak Etkisi Süren Veya Geçmişte Başlamış Hala Devam Eden Durumlar / Bir İşin, İşlemin Amacının Açıklanması / Benzerlik ve farklılıkların İfade Edilmesi / Sebep, Sonuç Sorma ve İfade Etme.
Dinleme-Anlama : Alanı İle İlgili Konularda Dinlediğini Anlama ve Cevap Verme / Dinlenen Cümlelerdeki Vurgu ve Tonlamaların Fark Edilmesi / Dinlenen Cümleler veya Kelimelerdeki Kısaltmaların Anlaşılması / Kelime Başlarına veya Sonlarına Gelen Yapım Eklerinin Anlaşılması / Belirli Bir Bilgiyi Edinmek İçin Dinleme / Genel Bir Konuyu Anlayabilmek İçin Dinleme ve Değerlendirme.

Yazma : Dinleme ve Okuduklarını Not Alma / Alanı İle İlgili Formları, Tabloları ve Şemaları Doldurma / İş Mektupları Yazma / Bir İşlemi Edilgen Yapı Kullanarak Yazma / Okunan Veya Dinlenen İfadelerin Dolaylı Biçimde Aktarılması. 

Okuma-Anlama : Zıtlık Bildiren İfadeler / Relative Clause Yapıları / “Post Modifier” Kısaltılmış Relative Clause Yapıları / “Noun Clause” Yapıları / “Infinitive-Gerund Yapıları / Genel Bir Fikir Edinmek İçin Okuma Tekniğinin Geliştirilmesi / Belirli Bir Bilginin Edinilmesi İçin Okuma Tekniğinin Geliştirilmesi.

1251062 BİLGİSAYAR OFİS PROGRAMLARI II  Z(2-0-2-3)

Temel İnternet Kavramları / Web Tasarımına Giriş, Değişik Yöntemler Kullanarak Web Dosyaları Oluşturma / Sunu Programı / Veri Tabanı Programı Kullanımı.

1321012 GENEL MUHASEBE II Z(2-2-3-6)

Envanter İşlemleri İle İlgili Kavramlar / Muhasebe Dışı ve Muhasebe İçi Envanter Çalışmaları (Bilanço ve Gelir Tablosu Hesapları) / Finansal (Mali) Tabloların Düzenlenmesi / Türk Muhasebe Sistemi ve Standartları

1321022 TİCARİ MATEMATİK Z(2-0-2-2)

Yüzde ve Binde Hesapları / Oran ve Orantı / Karışım, Bileşim ve Alaşım Hesaplamaları / Maliyet ve Satış Hesaplamaları / Faiz ve İskonto Hesaplamaları

1321032 TİCARET HUKUKU Z(2-0-2-2)

Ticaret Hukuku Sistemi / Ticari İş ve Hükümler / Ticari ve Mali Yargı Sistemi / Borç Kavramı / Borç ve Sorumluluk / Borç Kaynakları / Sözleşmeler / İcap ve Kabul / Haksız Fiiller / Nedensiz Zenginleşme / Ticari İşletme / Tüccar / Ticaret Sicili / Marka ve Ticaret Ünvanı / Haksız Rekabet / Ticaret Ortaklıkları / Kıymetli Evraklar / Kambiyo Senetleri / Rekabet Hukuku / Tüketicinin Korunması / Ticaret İşletmelerinde İflas, Rehin ve Devir İşlemleri

1131222 MAKRO İKTİSAT Z(2-0-2-3)

Piyasa Çeşitleri ve Denge Oluşumları / Milli Gelir ve İstihdam / G.S.M.H.‘nin Oluşumu ve Hesaplanışı / Para Talebi, Para Arzı ve Para Piyasası Değerleri / Para ve Politikaları / Dış Ticaret / Ekonomik Büyüme, Ekonomik Dalgalanma ve Gelir Dağılımı

1321042 MUHASEBE ORGANİZASYONU Z(2-0-2-3)

Temel Kavramlar: İşletme, Organizasyon, Sistem, Muhasebe Sistemi/ Muhasebe Bilgi Sistemi ve İşletme İçin Önemi / Muhasebe Organizasyonu ve Unsurları / Defterler ve Belgeler/ İnsan Kaynakları/ Hesap Planı: Tanımı, Gerekliliği ve Örnek Hesap Planları / Hesap Planında Standartlaşma: Uluslararası Muhasebe Standartlarıyla Yakınsama Çalışmaları / Türk Tekdüzen Muhasebe Sistemi: Temel Kavramlar, İlkeler ve Hesap Planı Uygulamaları / Muhasebe Mesleğindeki Gelişmelerin Muhasebe Organizasyonuna Etkisi

1321072 İŞ ETİĞİ Z(2-0-2-3)

Etik ve Ahlak Kavramları / Etik Sistemlerini ve Meslek Etiğini İnceleme / Etik Dışı Davranışlar ve Sonuçları / Sosyal Sorumluluk Kavramı

1321201 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ S(2-0-2-2)

Araştırma Konusu Seçimi / Kaynak Araştırması Yapma / Veri Analizleri ve İstatistik Yöntemler / Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Raporlanması / Sunum Yapma

1321202 İŞLETME BECERİ VE GRUP ÇALIŞMALARI S(2-0-2-2)

İşletme yönetiminde sorun çözme: Örgütsel sorunlar ve sorunların tanımı / Örgütsel sorunların nedenleri / Sorun çözme süreçleri / Örgütsel çatışma / Örgütsel çatışmanın yönetimi / Çatışma çözüm yöntemleri / Çatışma çözümünde liderliğin önemi / Etkili sunum teknikleri. Toplantı ve toplantı yönetimi / Örgütlerde gruplar / İş ve işletme ahlakı / Zaman yönetimi / Stres yönetimi / Görüşme ve mülakat teknikleri / İş yaşamında başarı faktörleri / Başarı stratejileri / Kendini yönetme veya özyönetim.

III.YARIYIL

1322011 BİLGİSAYARLI MUHASEBE I Z(2-2-3-5)

Muhasebe Paket Programının Genel Tanımı / İşletim Bilgisi / Firma Tanımları / Kullanım Kolaylıkları / Temel Kavramlar ve Muhasebe Sistemi / Bilanço ve Gelir Tablosu / Ödeme Şablonlarının Oluşturulması / Alım Satım Tanımları / Hesap Kartlarının Tanımı / Cari Hesap ve Stok Tanımları vb. Tanımlar / Hesap Açılış İşlemleri.

1322021 VERGİ HUKUKU Z(2-0-2-3)

Vergi Hukukunun Temel İlkeleri / Vergiye İlişkin Temel Kavramlar ve Vergilendirme İşlemleri / Vergi İdaresi Görevleri / Vergi Borçlarına İlişkin İşlemler / Vergi Suç ve Cezaları / Vergi Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları / Vergi Denetimi

1322031 MALİYET MUHASEBESİ Z(2-2-3-5)

Maliyet Kavramları / Maliyetlerin Sınıflandırılması / Maliyet Unsurları: İlk Madde Malzeme, İşçilik ve Genel İmalat Maliyetleri / Maliyet Yerleri / Maliyetlerin Dağıtımı /  Maliyet Hesaplama Sistemleri: Sipariş Maliyet Sistemi, Safha Maliyet Sistemi, Standart Maliyet Sistemi, Birleşik Maliyet Sistemi / Tek Düzen Hesap Planına Göre Muhasebeleştirme İşlemleri

1322041 ŞİRKETLER MUHASEBESİ Z(3-0-3-3)

Şirket Kavramı ve Türleri/Şahıs Şirketleri, Özellikleri ve Muhasebe Kayıtları / Sermaye Şirketleri: Sermaye Şirketi Kurmak, Sermaye Değişikliklerini Kaydetmek, Kar Zarar Dağıtımı /  Kooperatifler: Kuruluş İşlemleri ve Muhasebe Kayıtları

1322051 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ  Z(2-0-2-2)

Dış Ticaret, Gümrük, Döviz Piyasası ve Kambiyo Rejimleri ile İlgili Kavramlar / Dış Ticaret Teorileri / Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Belgeler / Dış Ticarette Teslim Şekilleri / Dış Ticarette Ödeme Şekilleri / İhracat İşlemlerinde Tahsil, Hesabın Kapatılması ve Terkin / İthal Malların Sınıflandırılması/ Gümrükleme / Kambiyo Mevzuatı

1322061 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Z(2-2-3-5)

Mali Analizin Tanımı, Kapsamı ve Çeşitleri / Mali Tabloların Çeşitleri ve Düzenlenmesi / Mali Analiz Teknikleri/ Enflasyon Ortamında Bilanço ve Gelir Tablosu Düzenleme

1322071 KAMU MALİYESİ Z(2-0-2-2)

Kamu Maliyesinin Tanımı, Konusu, Gelişimi ve Mali Olaylar / Kamu Harcamalarının Önemi, Çeşitleri ve Ayrımı / Kamu Gelirlerinin Önemi, Çeşitleri ve Ayrımı / Bütçe / Türk Bütçe Sistemi / Devlet Borçları / Maliye Politikası

1322081 MUHASEBE STANDARTLARI Z(2-0-2-3)

Muhasebe Standartlarının Tanımı ve Önemi: Türk Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları / Kavramsal Çerçeve / TMS 1: Finansal Tabloların Sunuluşu / TMS 2: Stoklar / TMS 7: Nakit Akış Tablosu / TMS 8: Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar / TMS 12: Gelir Vergileri / TMS 16: Maddi Duran Varlıklar / TMS 18: Hasılat / TMS 21: Kur Değişiminin Etkileri / TMS 23: Borçlanma Maliyetleri / TMS 29: Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama /  TMS 36: Varlıklarda Değer Düşüklüğü / TMS 37: Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar /  TMS 38: Maddi Olmayan Duran Varlıklar / TMS 41: Tarım İşletmeleri Muhasebesi

1322101 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA I S(2-0-2-2)

Aynı Hafta İçinde Yürütülen Uygulama veya Teorik Çalışmalara Yönelik Olarak Öğrenciye Eksik Kaldığı Bilginin Hızlı v e Verimli Bir Şekilde Verilmesi / Meslekle İlgili Kuruluşlardan Çağrılacak Uzman Kişilerce İlgili Kuruluşlarda Yapılan Çalışmaların Aktarılması, Teknolojik Gelişmeler ve Yeni Çalışma Alanları Hakkında Bilgi Verilmesi / Teknolojik Yeniliklerin Araştırılması ve Projelendirilmesi Çalışmaları / Belirli Araştırma Konuları Belirlenerek Öğrencileri Araştırmaya Teşvik Edici Çalışmaların Yaptırılması / Mesleki Geziler ve Sosyal Aktivitelerin Planlanması

1322102 MUHASEBE UYGULAMALARI S(2-0-2-2)

Envanter: Muhasebe İçi ve Muhasebe Dışı Envanter / Kar Hesaplama Yöntemleri / Hazır Değerler ve Menkul Kıymetler / Alacaklar / Stok Değerleme / Duran Varlıklar / Borçlar / Özkaynaklar / Gelirler ve Giderler / Mali Tabloların Düzenlenmesi / Ticaret İşletmeleri / Kolektif ve Komandit Şirketlerin Kuruluşu ve Muhasebe İşlemleri / Limited Şirketlerde Kuruluş ve Muhasebe İşlemleri / Anonim Şirketlerde Kuruluş ve Muhasebe İşlemleri

1322103 TURİZM İŞLETMELERİ MUHASEBESİ S(2-0-2-2)

Konaklama İşletmeleri Organizasyonu ve Muhasebe İşlemleri / Konaklama İşletmelerinde Resepsiyon- Muhasebe / Konaklama İşletmelerinde Yiyecek- İçecek Bölümü-Muhasebe / Konaklama İşletmelerinde İşçilik ve Ücretler / Oda ve Yemek Maliyetlerinin ve Satış Fiyatının Tespiti.

1322104 VERGİ UYGULAMALARI S(2-0-2-2)

Anayasaya göre Bakanlar Kurulunun vergilendirmeye ilişkin değişiklik yapmaya yetkili olduğu konular: İstisnalar, Muafiyetler, İndirimler, Oranlar / Matrahın saptanmasına ilişkin usuller:n Beyan usulü, Götürü usulü, İdarece takdir usulü, Karineler usulü / Vergi hataların ortaya çıkarma yolları / Mükelleflerin ödevleri: Bildirim, Deftern tutma, Belgeleri saklama, Beyanname verme /  Vergi tarhı şekilleri / Sermaye şirketlerinin kazançlarının vergilendirilme yöntemleri: Klasik sistem ve Ayrı oranlar sistemi /  Vergilendirme hataları: Mükellefiyette hata,  Konuda hata, Mükellefin şahsında hata, Muafiyet döneminde hata / Serbest meslek kazancının özellikleri / Veraset ve intikal vergisi matrahından indirilebilecek borç veya masraflar / Belediyelerin vergi gelirleri: İlan, reklam ve Eğlence Vergileri, Yangın sigortası, Haberleşme vergisi / Vergi Hukuku'nun yürütme organından doğan kaynakları arasında yer alanlar: Tüzükler, Yönetmelikler, Genelgeler / Matrahın saptanmasına ilişkin usuller / Sermayen şirketlerinin kazançlarının vergilendirilme yöntemleri: Klasik, Ayrı oranlar, Bütünleştirilmiş Vergi alacağı sistemi / Belediyelerin tahsil ettiği harçlar: Bina inşaat harcı, Kaynak suları harcı, İşgal harcı, Ölçü ve tartı aletleri, muayene harcı

1322105 KALİTE VE YÖNETİM SİSTEMLERİ  S(2-0-0-2-2)

ISO: Tarihi ve Süreçleri / Kalite Yönetim Sistemi / Belgelendirme / Kalite Manüelleri, Prosedürleri, Talimatları ve Formaları / Kalite Yönetim Standartları  / Tehlike Analizleri ve Kritik Kontroller / Gıda Güvenlik Sistemleri / Çevre Yönetim Sistemi / İş Sağlık ve Güvenlik Sistemi / Veri Güvenliği Yönetim Sistemi / CE Markası

1322106 MESLEKİ İNGİLİZCE I  S(2-0-2-2)

Sektörde Kullanılan Terimlerin Kavranması / Değişik Projelerde Karşılaşılabilecek Mesleki Terimlerin Anlam ve İçeriklerinin Açıklanması / Mesleki Konularda Okuma ve Okuduğunu Anlama, Kelime Dağarcığının Geliştirilmesi / Kullanma ve Bakım Kılavuzlarının Tercüme İlkelerini Uygulayabilme / Metin Çevirileri

IV.YARIYIL

1322012 BİLGİSAYARLI MUHASEBE II Z(2-2-3-5)

Muhasebe Fişleri, Faturaları ile Muhasebe Kayıtları / Ticari İşlemlerin Paket Program Üzerinde Kaydedilmesi / Muhasebeleştirilme İşlemleri / İşçi İşlemleri / İşletme Hesabı Esasının Programda Uygulanması / Paket Program Üzerinde Muhasebe Uygulamaları / Muhasebe Raporlarının Alınması

1322022 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Z(2-0-2-2)

Vergi Usul Kanunu / Gelir Vergisi Kanunu / Kurumlar Vergisi Kanunu / Katma Değer Vergisi Kanunu / Damga Vergisi Kanunu / Kazanç, İrat ve Vergileri Hesaplamak / Beyannamelerin Düzenlenmesi

1322032 MUHASEBE DENETİMİ Z(3-0-3-3)

Temel Kavramlar ve Tarihi Gelişim / Denetim Standartları / İç Kontrol Sistemi / Denetim Kanıtları ve Teknikleri / Denetim Raporu, Süreci ve Planlaması /  Çalışma Kağıtları /  Sonuç Hesapları ve Mali Tabloların Denetimi

1322042 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ  Z(2-0-2-2)

Türk Dış Ticaret Rejimi ve Kambiyo Mevzuatı / Dış Ticaret İşlemlerinde Hesap Planı / Kambiyo, Döviz, Efektif, Kur Kavramları ve Döviz İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi / Leasing / Factoring / Forfaiting / Eximbank Kredisi / Devlet Yardımları ve Teşvikler / İthalat ve İhracat İşlemleri ve Muhasebeleştirilmesi

1132252 FİNANSAL YÖNETİM Z(2-0-2-3)

Finansmanla İlgili Temel Kavramlar ve Finansal Yönetim Fonksiyonları /  Finansal Analiz Teknikleri / Finansal Planlama ve Türleri / Finansal Planlama Araçları ve Planların Hazırlanması / İşletme Sermayesi Yönetimi / Yatırım (sermaye) Bütçelemesi ve Yatırım Kararları

1322052 FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI Z(2-0-2-3) Hisse Senedi ve Tahvil İşlemleri / Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası / Futures, Swap ve Forward İşlemleri / Hisse Senedi, Tahvil, Repo ve IMKB UP Piyasalarına Yatırım Yapmak

1322062 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Z(2-0-2-2)

İş Hukukunun Temel Kavramları ve Kaynakları / İş Hukukunun Uygulama Alanı / İş Sözleşmesi Kavramı, Çeşitleri ve Uygulanması / İş Sözleşmesinden Doğan Karşılıklı Borçlar / İş Süreleri, Dinlenme sürelerinin Uygulanışı / Ücret Güvencesi ve Asgari Ücret Kavramı / İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği / İş sözleşmesini Sona Erdiren Durumlar ve Hukuki Sonuçları / Sendika İşlemleri / 4/1-a-b-c Belgeleri Düzenlemek

1132242 BANKA MUHASEBESİ Z(2-0-2-3)

Banka Muhasebesinin Özellikleri  / Bankalarda Kullanılan Hesapların Çeşitleri ve Hesap Planı / İşlem Kayıt Akışı / Bankalara Kaynak Sağlayan İşlemler / Kredi Verme İşlemleri ve Muhasebesi / Nakdi, Nakdi Olmayan, Açık ve Teminatlı Krediler / Yatırım İşlemleri / Senet, İskonto ve İştirası / Teminat Mektupları / Kefalet Kredileri / Yabancı Para ( Kambiyo ) İşlemleri ve Muhasebesi / Bankalarda Yıl Sonu İşlemleri ve Muhasebesi

1322072 YÖNETİM MUHASEBESİ Z(2-0-2-3)

Maliyet-Hacim-Kar İlişkisi / Kar Planlaması / Maliyet Kontrolü ı / Bütçeleme / Maliyet Bilgilerinin Yönetim Kararlarında Kullanılması / Güncel Yönetim Muhasebesi Konuları: Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, Tam Zamanlı Üretim Sistemleri, Ekonomik Kar Kavramı ve Ekonomik Katma Değer, Dengeli Skor Kartı, vb. 

1322082 İŞLETME YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU Z(2-0-2-2)

Yönetim, Yönetici ve Profesyonel Yönetici Kavramları / Yönetimin Fonksiyonları: Planlama, Organizasyon, Eş Güdüm, Kontrol, Eğitim / Stratejik Yönetim / Misyon ve Faaliyet Alanlarının Tespiti / Stratejik Amaçların Belirlenmesi / Çevre Analizi / Kaynak ve Yeteneklerin Tespiti / Genel Değerlendirme ve Strateji Seçimi / Uygulamadan Örnekler

1322201 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA II S(2-0-2-2)

Çalışma alanları ile ilgili plan, hazırlık, yazım ve anlatım çalışmalarında bulunma / Teorik bilgileri uygulamaya dökme /  Öğrencilerin öğrendiklerine ilişkin belge ve dökümanları dosya seklinde sunulması / Çeşitli kurumlar arası muhasebe uygulamalarının karşılaştırılması

1322202 İNŞAAT MUHASEBESİ S(2-0-2-2)

İnşaat işletmelerinin ve işlemlerinin tanıtılması / Yyap-sat ve yıllara yaygın inşaat işletmelerinin muhasebe uygulamaları / kâr ya da zararlarının ve kazanç vergi matrahlarının tespiti.

1322203 SİGORTA MUHASEBESİ S(2-0-2-2)

Sigorta işletmelerinde kullanılan muhasebe sistemi ve hesap planı / sigorta dallarına göre prim üretimleri, komisyon, iptaller, vergiler, hasar tazminat ödemeleri / koasürans işlemleri / reasürans işlemleri / prim depoları / teknik karşılıklar / teknik kar-zarar hesapları ve tabloların düzenlenmesi.

1322204 ENFLASYON MUHASEBESİ S(2-0-2-2)

Enflasyonun Fiyatlar Genel Seviyesi Muhasebe Modeli / Enflasyon Muhasebesi Düzenlemeleri / Enflasyonun Muhasebe Üzerindeki Etkileri / Enflasyon Muhasebesine Yönelik Muhasebe Standartları: UMS 29 – TMS 29 – BDDK ve SPK Tebliğleri / Bilançoya İlişkin Ayrıntılı Bilgiler / Gelir Tablosuna İlişkin Bilgiler ve Düzeltmeleri / Parasal ve Parasal Olmayan Kalemler / Bilanço Düzeltilmesi / Gelir Tablosu Düzeltilmesi / Amortismana tabi varlıkların düzeltilmesi / Stokların Düzeltilmesi / Vergi Usul Kanununa Göre Enflasyon Düzeltmeleri / Enflasyon Muhasebesi Uygulaması ve Ülkemizdeki Enflasyon Muhasebesi İle İlgili Uygulama Örnekleri

1322205 FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ VE MUHASEBESİ S(2-0-2-2)

Risk Kavramı / Risk Türleri / Risk Ölçüleri / Finansal Risk / Riskten Korunma Yöntemleri / Türev Ürünler ve Piyasalar / Finansal Türev İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi

1322206 VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI S(2-0-2-2)

Vergi Teorisi: Vergi Yapısının Gelişimi, Vergileme Tekniği, Vergilemenin Normatif Yönü, Vergilemenin Pozitif Yönü / Vergilerin Sınıflandırılması / Vergilendirmenin Etkileri / Vergi Politikası / Ekonomik İstikrarsızlıklarla Mücadele / Ekonomik Büyüme ve Kalkınma / Gelir-Kaynak Dağılımı

1322207 YATIRIM ANALİZİ S(2-0-2-2)

Yatırım, Paranın Zaman Değeri, Gelecek ve Şimdiki Değer Kavramları, Annüiteler, Yatırım Projelerini Belirlilik Altında Değerleme Teknikleri, Karlılık Oranları, Geri Ödeme Süresi, Net Bugünkü Değer / İç Verim Oranı / Karlılık Endeksi Yöntemleri, Tercih Kriterleri ve Tekniklerin Birbiriyle Çelişkili Sonuçlar Vermesi Durumu, Net Bugünkü Değer Yönteminin Yenileme Yatırımlarına Uygulanması, Riskli Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi, Risk Faktörünü Nakit Akışına ve İskonto Oranına Katma, Olasılık Dağılımları Yaklaşımı, Karar Ağacı Yöntemi ve Simülasyon Yaklaşımları.

1322208 GİRİŞİMCİLİK S(2-0-2-2)

Girişimcilik Kavramı / Girişimcinin Özellikleri ve İşlevleri / Girişimcilik Süreci / Girdi – Çıktı Bileşenleri / Yaratıcılık ve Yaratıcılığı Etkileyen Faktörler / Bireysel ve Örgütsel Yaratıcılık / Yaratıcılığın Aşamaları ve Teknikleri / Yenilik Kavramı: Süreç, Etkileyen Faktörler ve Yenlikçilik Kültürü / Girişimcinin Finansman İhtiyacı / İş Planı: Amaçları, Hazırlanması ve Öğeleri / Girişimciliği Etkileyen Çevresel Faktörler / Girişimcilik ve Ekonomik Büyüme İlişkisi / Türkiye’de Girişimcilik / Girişimcilik ve Küreselleşme   

1322209 MESLEKİ İNGİLİZCE II S(2-0-2-2)

Teknik Rapor, CV, Sipariş ve İş Mektubu Yazım İlkelerini Uygulayabilme  /  Mesleki Konularda Tercüme, Doküman Hazırlama, Basit İş Mektupları Yazma Gibi Konularda Öğrencilerin Kendilerini Geliştirebilecekleri Ödev ve Uygulamalar / Mesleki Çeviri Çalışmaları