Staj Esasları
YTÜ MESLEK YÜKSEKOKULU
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PROGRAMI
STAJ YÖNERGESİ
 
1) AMAÇ VE KAPSAM
Bu yönerge, 09.09.1997 tarih ve 23105 sayılı “Y.T.Ü. Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 21.maddesi gereği hazırlanan 30.04.1998 tarihli “YTÜ Lisans Öğrenimi Staj İlkeleri Yönergesi” kapsamında, Y.T.Ü Meslek Yüksekokulu “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Programı” öğrencilerinin stajlarının gerçekleştirilmesinde uyulması gerekli ilkeleri belirler.
 
2) TANIM, KONU VE SÜRE
2.1. Stajlar, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Programı ön lisans eğitim-öğretiminde alınan teorik ve uygulamalı bilgileri pekiştirmek için öngörülmüş ve eğitim-öğretimin bir parçası sayılan öğretim süreci içinde özel ve kamu işyerlerinde yapılacak uygulama çalışmalarıdır.
2.2. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği önlisans öğretiminde aranan stajların toplam süresi 45 (kırkbeş) iş gününden az olamaz.
2.3. Staj, ilki II. Yarıyıl sonunda olmak üzere iki dönem halinde gerçekleştirilir. İlk staj döneminin süresi 20 iş günü, II. Staj döneminin süresi ise 25 iş günüdür.
2.4. Stajlar, akademik tatillerde yapılır. Haftada en az üç serbest iş günü bulunan beklemeli öğrenciler bu kaydın dışındadır. Yaz öğretiminde ders alan öğrencilere aynı ölçütler uygulanır.
 
3) STAJ YERLERİNİN TEMİNİ VE DAĞITIMI
3.1. Stajlar yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel işyerlerinde yapılabilir. Fakat stajını yurtdışında yapmak isteyen öğrenciler için, gerekli yazışmaların yürütülmesi ve masraflarla ilgili sorumluluk öğrencilere aittir. Bu konuda gerektiğinde İSİG Program Yürütücülüğü öğrenciye yardımcı olabilir.
3.2. Stajyer öğrenci kontenjanını ve taleplerini bildiren ve İSİG Program Yürütücülüğü’nce uygun görülen yurt içi ve dışı kamu ve özel işyerleri; konu, yer ve kontenjan belirtilerek her yıl program panolarında ilan ile öğrencilere duyurulur. Bu şekilde oluşan yer ve kontenjanlar, öğrenci başvurularına göre İSİG Program Yürütücülüğü’nce uygun bulunan bir usulle dağıtılır.
3.3. Staj yerleri, öğrencilerin kendileri tarafından temin edilip önerilebilir. Bu takdirde, staj yerinin uygun olup olmadığına İSİG Programı’nda uygulanan esaslar çerçevesinde İSİG Program Yürütücülüğü karar verir.
3.4. İSİG Programı öğrencilerinin stajlarını, 4857 sayılı İş Kanunu gereği sanayiden sayılan, sürekli olarak 50 den fazla işçi çalıştıran ve “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu” oluşturmaları zorunlu olan işletmelerde varsa “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Bölüm/Birimlerinde” yapmaları veyabu işletmelerde “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili faaliyetlerde” bulunmaları zorunludur.
 
4) STAJ ÇALIŞMALARI
4.1. Staj yeri tahsis edilen her öğrenciye, staj yerine iletilmek üzere, İSİG Program Yürütücülüğü’nce fotoğraflı bir “Öğrenci Staj Sicil Formu” verilir. Bu sicil formu, staj tamamlandıktan sonra staj yeri yetkilisince doldurulup kapalı zarf ile İSİG Program Yürütücülüğü’ne iade edilir.
4.2. Stajyer öğrenci staj süresinde yaptığı çalışmaları, İSİG Programının “Staj Esasları”na göre gün gün “Staj Defteri”ne kaydeder. Staj defterinin her sayfası staj yeri yetkilisince onaylanır.
4.3. İSİG Program Yürütücülüğü gerektiğinde staj yerlerinde öğrencilerin çalışmalarını izleyebilir ve denetleyebilir.
4.4. Stajının tamamlayan öğrenci, en genç 1 ay içinde,
a) Staj defterini,
b) Kapalı zarf içinde olmak üzere “Öğrenci Staj Sicil Formu”nu,
c) Staj ile ilgili tüm diğer belgelerini
İSİG Program Yürütücülüğü’ne teslim eder.
 
5) STAJIN DEĞERLENDİRİLMESİ
5.1. İktisadi ve İdari Programlar Bölümü Staj Komisyonu, İSİG Program Yürütücülüğü’nce kendilerine iletilen “Staj Belgelerini”, en geç bir ay içinde “Staj Yönergesi” çerçevesinde inceler, kabul eder, düzeltme ister veya reddeder. Kabul edilmiş stajlar, Komisyon Başkanınca yazılı olarak Bölüm Başkanlığı’na bildirilir.
5.2. Düzeltme istenen öğrenci, en çok bir ay içinde istenen düzeltmeyi gerçekleştirmek zorundadır; aksi takdirde stajı reddedilmiş sayılır .
5.3. Staj belgelerinin değerlendirilmesinde ve stajlardan muaf tutulma işlemlerinde yukarıda açıklanan hususların dışında kalan hallerde MYO Yönetim Kurulu yetkilidir.