Ders İçerikleri

İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI

DERS İÇERİKLERİ

 

I. YARIYIL

9011013 / ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I / Z / 2 - 0 – 2 - 2

İnkılap Kavramı / Bölümleri / Diğer Kavramlar / Dersin Konusu ve Ana fikri / Osmanlı Devletinin Genel Yapısı / Çöküş Nedenleri / Osmanlı Devletindeki Reform Hareketleri / Tanzimat Dönemi / Meşrutiyet Dönemi / Trablus ve Balkan Savaşları / I. Dünya Savaşı / Fikir Akımları / Mondros Mütarekesi / Anadolu’nun Paylaştırılması ve İzmir’in İşgali / İstanbul’un İşgali / Milli Dernekler / Azınlık Dernekler / Yeni Türk Devletinin Kuruluşu / Atatürk’ün Samsun’a Çıkışı / Amasya Genelgesi / Erzurum Kongresi / Sivas Kongresi / Amasya Görüşmeleri / Son Osmanlı Meclisi / Misak-ı Milli / T.B.M.M. Açılışı / Meclis Yapısı / İç Ayaklanmalar / Sevr Antlaşması / I. ve II. Savaşları / Eskişehir – Kütahya Savaşları / Sakarya Meydan Savaşı / Büyük Taarruz / Mudanya Mütarekesi / Lozan Antlaşması.

 

9061013 / TÜRK DİLİ I / Z / 2 0 – 2 - 2

Dil, Diller ve Türk Dili / Dilin İnsan hayatındaki önemi, Dillerin Doğuşu ve Dilin Özellikleri / Dil Bilgisi, Sözcük, Cümle / Yazılı Anlatımda Başarılı Olmanın Yolları / Kelime Türleri, Kelimelerin Ses ve Şekil Yapısı / İsim, Fiil, Zarf ve Edatların Okunuşları, Türleri ve Bunların Türkçede Kullanılışları / Anlatımın Öğeleri ve Anlatım Türleri / Düzgün ve Etkili Konuşmanın Temel İlkeleri.

 

9051071 / YABANCI DİL – I / Z / 2-0-2- 2

Konuşma: Selamlaşma, Hatır Sorma, Kendini Tanıtma / Direkftif Verme, Rica ve İsteklerde Bulunma / Bilgi Almak İçin Soru Sorma / Sorulan Sorulara Cevap Verme / Önerilerde Bulunma, Önerilere Cevap Verme / Zaman veya Yer Sorma ve Bu Tür Sorulara Cevap Verme / Miktar veya Sayı Sorma ve Bildirme / Telefonla Konuşma Tekniği / Gereklilik, Tavsiye Bildiren İfadeler / Geçmişte Yer Alan Olaylardan Bahsetme.

Dinleme ve Anlama: Mesleki Konularda Dinlediğini Anlama ve Cevaplandırma, Dinleme Tekniği. Yazma: Dilbilgisi Kurallarına Uygun Cümle Kurma / Olayların ve Bilgilerin Önem ve Oluş Sırasına Sırasına Göre Sıralanması / CV Yazma, Kişisel Bilgiler Verme / Kişisel Mektup veya Mesaj Yazma / Bir Cismi, Mekanı veya Kişiyi Sıfatlar Kullanarak Tanımlama / Davetiye Yazma. Okuma - Anlama: Yabancı Dilde Okuyabilme ve Okuduğunu Anlayabilme.

 

1251061 / BİLGİSAYAR OFİS PROGRAMLARI – I / Z / 2 – 0 – 2 - 3

Bilgisayar Donanımı ve Yazılımı / Bellek Türleri / İşletim Sistemleri / MS DOS: Dizinler ve Alt Dizinler, Dizin İsimleri, Dosyalar ve Dosya İsimleri, DOS Komutları / Windows İşletim Sistemi: Klasör ve Klasör İşlemleri / Word ve Excel: Belgelerin Hazırlanması, Biçimlendirilmesi, Denetim Yazımlarının Kullanılması, Ekleme ve Düzenleme, Belgenin Yazdırılması, Tablo Oluşturma, Karmaşık Uygulamalar, Hızlı Erişim Fonksiyonlarının Tanımlanması, Özgeçmiş ve Dilekçe Gibi Resmi Yazıların Hazırlanması ve Postalanması, Oluşturulan Tablolarda Hesaplama İşlemlerinin Yapılması.

 

1141011 / TEMEL HUKUK / Z / 2 – 0 – 2 - 3

Hukukun Temel Kavramları / Hukuk Sistemi / Hukukun Kaynakları / Hukukun Dalları / Hak Kavramı ve Türleri / Hakkın Kazanılması, Kaybedilmesi, Kullanılması ve Korunması / Kişilik Kavramı ve Türleri: Kazanılması ve Kaybedilmesi / Ehliyet Kavramı ve Türleri / Aile Hukuku ve Hükümleri / Borç Kavramı, Sınıflandırılması ve Borcu Doğuran Sebepler / Borcu İfası, Sona Ermesi ve Temsil İşlemleri / Sözleşme Düzenlenmesi / Eşya Kavramı ve Türleri / Mülkiyet Devir ve Rehin İşlemleri / İcra ve İflas İşlemleri.

 

1331011 / İLETİŞİM / Z / 2 – 0 – 2 - 3

İletişimin Tanımı ve Çeşitleri / Sözlü İletişim / Yazılı İletişim / Meslek Hayatında İletişim: Biçimsel ve Biçimsel Olmayan İletişim / Beden Dili (Sözsüz İletişim) / Grafik İletişim / Teknolojik Araçlarla İletişim.

 

1131211 / GENEL İŞLETME / Z / 2 – 0 – 2 - 3

İşletme Ekonomisi Biliminin Kapsamı / İşletme Ekonomisine İlişkin Temel Kavramlar / İşletmenin Tanımı, Özellikleri ve Amaçları / İşletmenin Kuruluşu / İşletmelerin Sınıflandırılması / İşletme Birlikleri / İşletme Fonksiyonları / Yönetim / Üretim / Pazarlama / Finansman / İnsan Kaynakları / Proje Planlama Teknikleri / CPM / PERT / İşletmenin Çevresi ve Ekonomi Politikalarının İşletme Politikalarına Etkisi.

 

1331021 / GENEL KİMYA                / Z /  2 – 0 – 2 - 2

Madde ve Özellikleri / Çözünürlük/ Maddelerin Ayrılması / Elementler, Bileşikleri ve Atom Modelleri / Orbitaller / Periyodik Tablo / Maddenin Yapısı / Mol ve Avogadro  Sayısı  /   Atom  Teorisi  / Gazlar /

Kimyasal Reaksiyonlar / Maddenin Yoğun Fazları (Sıvılar.Katılar) / Radyoaktivite / Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji / Kimyasal Reaksiyonların Hızları / Kimyasal Reaksiyonlarda Denge / Çözünürlük    Dengeleri    /    Asitler   ve    Bazlar   /Yükseltgenme İndirgenme Reaksiyonları / Kimyasal Bağlar / Organik Kimya Hakkında Genel Bilgi / Hidrokarbonlar / Alkoller ve Eterler / Aldehitler ve Ketonlar     /     Karboksiili    Asitler    /     Esterler    / Karbonhidratlar   /   Alifatik  Amonyak  Türevleri   / Aromatik Bileşikler

 

1331031 / TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ / Z /   2 – 0 – 2 - 2

Temel ve Türev Büyüklükler / Birim Sistemleri / Skaler (Sayısal) Büyüklükler / Vektörel Büyüklükler / Vektörler / Kuvvet / Denge / Moment / Kütle ve Ağırlık Merkezi / Yol, Hız, Zaman Kavramları / İvmeli ve İvmesiz Hareket / Kinetik ve Potansiyel Enerji / Güç ve Verim / Basınç Kavramı / Oksitlenme, Kırılganlık, Esneklik / Genleşme ve Uzama / Mekanik ve Elektromanyetik Dalga / Elektrostatik Yansıma ve Kırılma / Kimyasal Üreteçler / Motorlar Hakkında Genel Bilgiler.

 

1331041 / MAKİNE VE TEÇHİZAT- I / Z / 2 – 0 – 2 - 3

Makine Elemanlarının Sınıflandırılması / Bağlama Elemanları / Yataklar ve Kasnaklar / Kavramalar / Miller ve Akslar / Dişli Çarklar / Kaynak / Lehim / Perçin / Civata Bağlantıları ve Hesapları / Pim ve Perno Hesaplamaları / Fırınlar / Buhar Kazanları ve İşletimi / Eleme ve Tasnif Malzemeleri / Kırıcılar, Karıştırıcılar, Sondaj Makineleri, Pompalar, Kompresörler / Baca Filtreleri / Taşıma, Kaldırma, Çekme, İtme, Kazma, Delme, Kesme, Aşındırma Amaçlı Makineler ve Aletler.

 

1131231 / İSTATİSTİK / Z / 2 – 0 – 2 - 3

İstatistiğin Tanımı ve Aşamaları / Tanımlayıcı İstatistikler / Ortalamalar: Aritmetrik Ortalama, Geometrik Ortalama, Harmonik Ortalama, Kareli Ortalama / Diğer Merkezi Dağılım Ölçüleri: Mod, Medyan,  Standart Sapma / Olasılık Teorisi / İstatistik Dağılımlar: Binom Dağılımı, Poisson Dağılımı, Normal Dağılım / Örnekleme / Regresyon Analizi / Korelasyon Analizi / Zaman Serileri Analizi / İndeksler.

 

1331051 / İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ’NE GİRİŞ / Z / 3 – 0 – 3 - 2

İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramı ve Tanımı / Kapsamı ve Amaçları / Tehlike ve Risk Kavramları / İş Kazası ve Meslek Hastalığı Tanımları / İş Kazalarının Maliyeti / İş Kazalarının Nedenleri; Tehlikeli Hareketler ve Tehlikeli Durumlar / Çalışanları Tehdit Eden Mesleki Riskler; Fiziksel, Ergonomik, Kimyasal, Biyolojik, Kişisel ve Psikososyal Riskler / Önleyici İSG Yaklaşımı / Risk Değerlendirmesi / Çalışma Ortamı Gözetimi / İşyeri İSG Örgütlenmesi / Sağlık Gözetimi ve İşyeri Hekimliği / İSG Eğitimi / Denetimi / İş Kazalarının Nedenleri ve Alınması Gereken Tedbirler / İşveren, İşveren Vekili ve İş Güvenliği Uzmanlarının İş Kazasındaki Sorumluluğu.

 

 

 

II. YARIYIL

9011014 / ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ – II / Z / 2 – 0- 2 - 2

Saltanatın Kaldırılması / Cumhuriyetin İlanı / Halifeliğin Kaldırılması / Kıyafet Düzenlenmesi / Şapka İnkılabı / Harf, Dil, Tarih İnkılabı ve Soyadı Kanunu / Tarikatların Kaldırılması / Tekke, Türbe ve Zaviyelerin Kapatılması / Takvim, Saat Ölçü Sistemindeki Değişiklikler / 1921 ve 1924 Anayasaları ve Hukuk İnkılabı / Kadın Hakları ve İnsan Hakları Kavramları / Eğitim İnkılabı, Önemi / Türk İnkılabının Yeri, Eğitimde Uyulması Gerekli İlkeler / Eğitim Aksaklıkları / 1924 Devrim Yasalarının Önemi / Şeyh Sait, Menemen ve Suikast Girişimi / Çok Partili Dönem / Terakkiperver ve Serbest Fırka / Parti Tanımı Demokrasi Kavramı / Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Laiklik, İnkılapçılık, Devletçilik, Halkçılık, İlkeleri / Milli Bağımsızlık / Milli İrade / Milli Beraberlik / Yurtta ve Dünyada Barış / Atatürkçü Düşünce Sistemi / Atatürk Devri Dış Politikası / Montrö Boğazlar Sözleşmesi / Balkan Andantı / Hatay Sorunu.

 

9061014 / TÜRK DİLİ – II / Z / 2 – 0 – 2 - 2

Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri: Yaratıcı Yazma, Öğretici Yazma, Hazırlıklı Konuşma, Hazırlıksız Konuşma / Planlı Yazma Çalışmaları, Kısa Hikaye Yazma, Kısa Fikir Yazıları Oluşturma / Yazıların İncelenmesi / Hazırlıklı Konuşma, Konferans, Münazara, Mülakat, Okuduğu Bir Eseri Tanıtma / Sağlam, Dengeli, Hür ve Sistemli Düşünme Alışkanlığı İle Araştırma, Tartışma, Değerlendirme ve Oluşturma Gücü Kazandırma / Noktalama ve Yazım Kuralları / Anlatım Bozuklukları.

 

9051072 / YABANCİ DİL – II / Z / 2 – 0 - 2 - 2

Konuşma : Yön Sorma, Yön Tarif Etme / Tercih Yapma, Tercih Sorma / Bir İşlemin, İşin Nasıl Yapıldığını Sorma, Anlatma / Bir Ürünün Avantajı, Alanı İle İlgili İşlerin Kıyaslanması / Gelecekten Bahsetme, Gelecekle İlgili Tahminde Bulunma / İhtimallerden ve Tahminlerden / Bir Durumu, İşlevi Edilgen Yapı Kullanarak Anlatma / Geçmişte Olmuş, Ancak Etkisi Süren Veya Geçmişte Başlamış Hala Devam Eden Durumlar / Bir İşin, İşlemin Amacının Açıklanması / Benzerlik ve farklılıkların İfade Edilmesi / Sebep, Sonuç Sorma ve İfade Etme. Dinleme-Anlama : Alanı İle İlgili Konularda Dinlediğini Anlama ve Cevap Verme / Dinlenen Cümlelerdeki Vurgu ve Tonlamaların Fark Edilmesi / Dinlenen Cümleler veya Kelimelerdeki Kısaltmaların Anlaşılması / Kelime Başlarına veya Sonlarına Gelen Yapım Eklerinin Anlaşılması / Belirli Bir Bilgiyi Edinmek İçin Dinleme / Genel Bir Konuyu Anlayabilmek İçin Dinleme ve Değerlendirme.

 

1251062 / BİLGİSAYAR OFİS PROGRAMLARI – I / Z / 2 – 0 – 2 - 3

Temel İnternet Kavramları / Web Tasarımına Giriş, Değişik Yöntemler Kullanarak Web Dosyaları Oluşturma / Sunu Programı / Veri Tabanı Programı Kullanımı.

 

1331012 / İŞ HUKUKU / Z / 3 – 0 – 3 - 4

Bireysel İş Hukuku :  İş Hukukunun Hukukun Dalları Ayrımındaki Yeri / İş Hukukunun Konusu / İş Hukukunun Bölümleri / İş Hukukunun Kaynakları / İş Hukukunun Temel İlkeleri / İş Hukukunun Temel Kavramları : İşçi, İşveren, İşveren Vekili, Çırak, İşyeri / İşletme / İş Sözleşmesi Kavramı ve Türleri / İş Sözleşmesinin Yapılması / İşçi ve İşverenin İş Sözleşmesinden Doğan Borçları / Ücret Kavramı ve Türleri / Ücretin Güvencesi / Asgari Ücret Kavramı / Çalışma ve Dinlenme Süreleri / İş Sözleşmesinin Sona Ermesi Halleri / İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin Sonuçları.

Toplu İş Hukuku : Sendika ve Üst Kuruluşları / Türkiye’de Sendikacılığın Temel Özellikleri / Sendikaların Kuruluşu / Sendikaların Organları / Sendika Üyeliğinden Doğan Hak ve Borçlar / Sendikaların Gelir Kaynakları / Sendikaların Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi / Toplu İş Sözleşmesi  Kavram ve Tanımı / Türkiye’de Toplu İş Sözleşmelerinin Özellikleri / Barışçıl Çözüm Yolları : Arabuluculuk ve Tahkim / Grev : Kavram ve Tanımı / Türkiye’de Yasal Grevin Koşulları / Grev Oylaması / Grev Erteleme / Lokavt : Kavram ve Tanımı / Türkiye’de Yasal Lokavtın Koşulları.

 

1331022 / MAKİNE VE TECHİZAT-II / Z / 2 – 0 – 2 - 3

Makine-Mekanizma Tanımları / Malzemenin Mukavemet Halleri / Emniyet Gerilmesinin Esasları / Malzemenin Elektriksel ve Kimyasal Özellikleri / Endüstriyel Malzemeler / Malzeme Standartları / Makinelerde Genel Güvenlik Kuralları / Bakım Onarım / Basınçlı Kaplarda Güvenlik / El Aletlerinde Güvenlik / İş Makinelerinde Güvenlik.

 

1331032 / İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU / Z /   3 – 0 – 3 - 5

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Ülkemizde Yürürlükte Bulunan Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Diğer Yasal Prosedürlerin Tarihçesi / Yorumlanması, Uygulanması / Şikayetlerin Değerlendirilmesi / Anayasada İSG / Kanunlarda İSG / İSG Mevzuatına İlişkin Tüzük ve Yönetmelikler / İşveren ve İşveren Vekillerinin İSG Alanındaki Sorumlulukları / İş Güvenliği Uzmanının Görev Yetki ve Sorumlulukları / Yasal Yaptırımlar / Cezai ve Hukuki Sorumluluk / Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi / İSG Örgütlenmesi / Örnek Yargıtay Kararlarının İncelenmesi.

 

1331042 / ACİL DURUM YÖNETİMİ / Z / 1 – 2 – 2 - 3

Afet ve Endüstriyel Kaza Durumları / Yangın,  Deprem, Sel ve Diğer Afetler / Kaza Nedenleri / Acil Durum Yönetimi / Afet ve Endüstriyel Kazalarda Hareket Planları / Arama ve Kurtarmada Genel Esaslar / Yardım isteme / Arama Organizasyonu / Arama Yöntemleri / İlk Yardım Bilgisi / Harita Pusula Bilgisi / Telsiz bilgisi / Emniyet Kemeri Yapmak / İpten Sedye Yapmak / Makara Sistemleri / Tahliye Yöntemleri / Kurtarma Teknikleri / Araç, Gereç, Malzeme, Ekipman ve Koruyucu Teçhizat Seçimi / Kullanılması / Hazırlanması.

 

1331052 / ERGONOMİ / Z / 2 – 0 – 2- 3

Ergonominin Tanımı ve Önemi / Ergonominin İş Verimliliği ile İlişkisi / İnsan Vücudu / Çalışma Ortamındaki Fiziksel Koşullar / Kontrol ve Kumanda Düzenekleri / Yüklenme ve Zorlanma / Çalışma ve Dinleme Süreleri / İş Gerilimi Yorgunluk ve Bıkkınlık / Çalışma Enerjisi ve İşlerin Enerji Gereksinimleri / Ergonominin İş Güvenliği İlişkisi / Ergonominin Meslek Hastalıkları İlişkisi/ Ergonomi ve İş Etüdü İlişkisi / Ergonomi ve Kalite Kontrol İlişkisi / Çalışma Yerlerinin Ergonomik Tasarımı, / İşyerlerinde Ergonomik İnceleme.

 

1331062 / KİMYASALLAR VE TEHLİKELERİ / Z / 2 – 0 – 2 - 3

Tehlikeli Maddelerin Tanımı ve Sınıflandırılması / Patlayıcı Maddeler / Gazlar / Tozlar / Yanıcı Sıvılar / Yanıcı Katı Maddeler / Oksitleyici Maddeler / Zehirli ve İğrendirici Maddeler / Radyoaktif Maddeler / Dağlayıcı Maddeler / Diğer Tehlikeli Maddeler / Maddelerin Tehlikelilik Özellikleri / Alınması Gerekli Önlemler / Mücadele Yöntemleri / Acil İlk Yardım / Araç, Gereç, Malzeme, Ekipman ve Koruyucu Teçhizat Seçimi / Kullanılması / Hazırlanması.

 

 

III. YARIYIL

1332011 / BİNA YÖNETİM SİSTEMLERİ / Z / 2 – 0 – 2 - 3

Yangın Güvenlik Sistemleri / Hırsız Güvenlik Sistemleri / Kamera Sistemleri / Asansör ve Yürüyen Merdiven Sistemleri / Aydınlatma Sistemleri / Bina İçi Haberleşme Sistemleri / Geçiş Kontrol Sistemleri / İklimlendirme Sistemleri.

 

1332021 / İLK YARDIM / Z / 1 – 2 – 2 - 3

Hayati Tehlike Arz Eden Bir Acil Durumun Saptanması / Uygun Acil Tıbbi Sistemin Harekete Geçirilmesi / Temel Hayat Desteği Nasıl Sağlanır / Acil Müdahale / Hayatta Kalma Zinciri  / Tıbbi Acil Durum / Ani Hastalık İşaret ve Belirtileri / Acil İlk Yardım Teknikleri / Anatomi / Fizyoloji / Normal Vücut Fonksiyonları Nelerdir / Normal Kalp ve Ciğer Fonksiyonları Nelerdir / Kalp Krizi veya Felç Durumu İçin Risk Faktörleri Nelerdir / Kalp Krizi ve Felç Durumunda İlk Yardım / Boğulma Durumunda İlk Yardım / Genel Triaj Prensipleri / Kanama İle İlgili Acil Durumlar / Kanama Kontrol Sırası / Şok / Şok Durumunda Yardım / Yanık Yardımı / Elektrik Yanığı Yardımı / Kimyasal Madde Yanığı / Duman Yutulması / Yanık Tedavisi / Isı Yanıklarında İlk Yardım / Zorlanma ve Burkulmalar İçin İlk Yardım / Çıkık ve Kırıklar / İşaret ve Belirtiler, İlk Yardım / Kırık İçin Destek Kullanma / Kafa, Boyun ve Belkemiği Yaralanmaları / Genel Yardım / Astım / Diabetik Acil Durum / Nöbet / Şiddetli Alerjik Reaksiyon / Darbe / Zehirlenme / Zehirli Bitkiler / Isırma ve Böcek Sokmaları / Isı veya Soğuk ile İlgili Acil Durumlar / Bazı Vücut Yaralanmaları ve Bakımı.

 

1332031 / YANGINDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ / Z / 1 – 2 – 2 - 3

Yangının Tanımı / Nedenleri / Patlamalar ve Nedenleri / Yangın Yönetmeliğinin İncelenmesi / Yangında Organizasyon / Haberleşme Teknikleri / Yangından Korunma Yöntemleri / İlk Üç Dakikanın Önemi / Yangın Güvenliği Uygulamaları

 

1332041 / ÇEVRE KORUMA / Z / 2 – 0 – 2 - 2

Çevre Yönetiminin Fizikokimyasal Süreçleri / Hava ve Su Kirlenmesinin Denetlenmesi ve Atık Proseslerinin Fiziksel ve Kimyasal Prensiplerinin Analizi / Proses Dinamiği / Sedimantasyon, Koagülasyon, Fiftrasyon, Adsorbsiyon, Oksidasyon; Pestisitler / Hava Kirlenmesi / Radyoaktif Kirleticiler, Su Kirlenmesi; Katı Atıkların Atılması / Çevresel Etki Değerlendirmesi / Katı Atık Yönetimi / Arıtma Tesislerinin İşletilmesi / Çevre Yönetimi / Çevre Mikrobiyolojisi / Su Kalitesinin Yönetimi / Hava Kirliliği Kontrolü / Türkiye'nin Çevre Sorunları.

 

1332051 / ELEKTRİK TEHLİKELERİ VE İŞ GÜVENLİĞİ  / Z / 1 – 2 – 2 - 3

Temel Kavramlar : Elektriğin Oluşumu ve Özellikleri / Alçak Gerilim, Küçük Gerilim, Orta Gerilim, Yüksek Gerilim / Kofra ve Ana Dağıtım Tablosu / Topraklayıcı / Akım Devresi / Aktif ve Pasif Kısım / Yıldız Noktası / Faz, Nötr, Artı, Koruma İletkeni / Anahtar, Otomatik Anahtar, Güç Anahtarı, Kesici / İzolasyon Hatası / Kısa Devre / Hat Teması / Elektriğin İnsan Vücudundaki Etkileri / Elektrik Tesisatlarında ve Elektrikli Cihazlarda Güvenlik Tedbirleri / Elektrik Çarpmasında İlk Yardım.

 

1332061 / İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM METODLARI / Z / 2 – 0 – 2 - 3

Çalışanların İSG Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik / İSG Eğitimlerinin Amacı / Eğitimin Kapsamı / Eğitim Konuları / Değerlendirilmesi / İşçi Eğitiminin Yöneldiği Yetişkinler / Yetişkin Eğitimi / Eğitimin zamanı ve Yeri / Eğitim Yöntemleri / Teknikler, araç ve gereçler.

 

1332071 / YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ / Z / 2 – 2 – 3 - 5

Şantiyelerde Genel İSG Kuralları / Açık ve Kapalı Alanlarda İSG Kuralları / İş Makinelerinde Güvenlik / İnşaat İşlerinde Meslek Hastalıkları / Genel İSG ve Yapı İşlerinde İSG'nin Farkı / Şantiyelerde Kayıtların Saklanma Sorumluluğu / İnşaat Yerlerinde iş Kazaları Maliyetinin Belirlenmesi Teknikleri.

 

1332091 / OHSAS 18001 İSG YÖNETİM SİSTEMİ / Z / 2 – 0 – 2 - 3

Temel Kavramlar, Terimler ve Tarifler / Genel Şartlar / İSG Politikası / Planlama / Risk Değerlendirme / Yasal Şartlar ve Diğer Gereklilikler / Hedefler ve Yönetim Programlan / Uygulama / Yapı ve Sorumluluklar / Eğitim, Bilinçlendirme ve Yetkinlik / Danışma ve İletişim / Dokümantasyon / Doküman ve Veri Kontrolü / Operasyon Kontrol / Acil Durumlara Hazırlık ve Tepki / Kontrol ve Düzeltici Faaliyetler / Kazalar - Olaylar ve Uygunsuzluklar / Düzeltici -Önleyici Faaliyetler / Kayıtlar ve Kayıt Yönetimi / Tetkik ve Yönetimin Gözden Geçirmesi.

OSHAS 18001 / ISO9001:2000 Kalite Yönetim / Toplam Kalite Yönetimi / İş Sağlığı İş Güvenliği (İSİG) Neden Önemlidir? / OHSAS 18001 İSİG Yönetim Sistemi Nedir, Ne değildir, Ne Sağlar? / Temel Kavramlar, Terimler ve Tarifler / OHSAS 18001 İSİG Yönetim Sistemi - Şartlar / Genel Şartlar / İSİG Politikası / Planlama / Risk Değerlendirme / Yasal Şartlar ve Diğer Gereklilikler / Hedefler ve Yönetim Programları / Uygulama / Yapı ve Sorumluluklar / Eğitim, Bilinçlendirme ve Yetkinlik / Danışma ve İletişim / Dokümantasyon / Doküman ve Veri Kontrolü / Operasyon Kontrol / Acil Durumlara Hazırlık ve Tepki / Kontrol ve Düzeltici Faaliyetler / Performans Ölçümü ve İzleme / Kazalar - Olaylar ve Uygunsuzluklar – Düzeltici / Önleyici Faaliyetler / Kayıtlar ve Kayıt Yönetimi / Tetkik / Yönetimin Gözden Geçirmesi İş Kollarına     Bağlı     Olarak          İş   Yerlerinin     İSG Değerlendirmesinin Yapılması / Buna Uygun Şablonların Oluşturulması / Yerinde Uygulanması / Sonuçlar ve Bilgisayar Ortamında Değerlendirme ve İstatistiki Sonuçların Oluşturulması.

 

1332081 / SOSYAL GÜVENLİK / Z / 2 – 0 – 2 - 3

Sosyal Güvenliğin Tanımı ve Sosyal Güvenliği Doğuran Koşullar / Sosyal Güvenlik Müesseselerinin Fonksiyonları / Sosyal Güvenlik Tehlikelerinin Niteliği ve Bunlarla Mücadele Şekilleri / Sosyal Güvenliğin Gelir Kaynakları ve Ödemeleri / Primler / Prim Dışı Gelirler / Finansman Sistemleri / Sosyal Güvenlik Fonları / Sosyal Güvenliğin Ekonomik Fonksiyonları / Kamu Hizmeti Olarak Sosyal Güvenlik / Kamu Hizmeti – Sosyal Güvenlik İlişkileri / Kamu Sosyal Güvenlik Harcamaları / Dini Sosyal Yardımların Sosyal Güvenlik Açısından Değerlendirilmesi / 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda İş Sağlığı ve Güvenliği / İş Kazası ve Meslek Hastalığı Tanımı / Sigortalıya Sağlanan Hak ve Yardımlar.

 

1332111 / TAŞIMA VE DEPOLAMA İŞLERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ / S / 2 – 0 – 2 - 2

Uluslararası Kurallar ve Standartlara Uygun Nakliyat ve Taşımacılık / İstifleme ve Kuralları / Tehlikeli Maddelerin Depolanma Kuralları / Depo Özellikleri / İşaretlendirme / Yönlendirme / İş Kazaları / Alınması Gerekli Önlemler / Felaket Bazlı Olaylarda Depolamanın Önemi.

 

1332121 / PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ / S / 2 – 0 – 2 - 2

İşyerinde Sağlığı Olumsuz Etkileyebilecek Psikososyal Risk Etmenleri / Çalışma Ortamı / Çalışma Süresi / Ücret / Yönetsel ve Çalışanlarla İlgili Faktörler/ Sendikalaşma / Gebe ve Emziren Çalışanlar / Genç Çalışanlar / Mobbing / Stres / Ayrımcılık ve Baskı / Psikososyal Risk Etmenlerine Maruziyetin Yüksek Olduğu İş Kolları / Çalışanların Ruhsal ve Bedensel Sağlıklarının Korunmasında Ekip Çalışması ve İş Psikoloğunun Önemi / İlgili Mevzuat.

 

 

IV. YARIYIL

1332012 / MESLEK HASTALIKLARI VE İŞÇİ SAĞLIĞI / Z / 1 – 2 – 2 - 3

İş Sağlığının Sosyal Boyutu / İşyerinde Tutulması Zorunlu Sağlık Raporları ve Belgeler / Çalışma Ortamı Gözetimi / İşyerinde Meslek Hastalıklarını Oluşturan Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Faktörler / İSG Mevzuatında İşçi Sağlığı / İşyeri ve Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi / Gürültünün, Titreşimin Sağlığa Etkileri ve Önlemleri / İşyerinde Gürültü Haritasının Düzenlenmesi / İş Ortamında Bulunan Kimyasal ve Organik Tozlar, Gazlar ve Etkileri / İşyerinde Hijyen ve Temizlik / İş Hijyeni / Enerji ve Ağırlık Kontrolü / Dengeli Beslenme /  Yaşam Boyu Spor.

 

1332022 / YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA / Z / 2 – 0  2 - 2

Aynı Hafta İçinde Yürütülen Uygulama veya Teorik Çalışmalara Yönelik Olarak öğrenciye Eksik Kaldığı Bilginin Hızlı ve Verimli Bir Şekilde Verilmesi / Meslekle ilgili Kuruluşlardan Çağrılacak Uzman Kişilerce İlgili Kuruluşlarda Yapılan Çalışmaların Aktarılması, Teknolojik Gelişmeler ve Yeni Çalışma Alanları Hakkında Bilgi Verilmesi / Teknolojik Yeniliklerin Araştırılması ve Projelendirilmesi Çalışmaları / Belirli Araştırma Konuları Belirlenerek Öğrencileri Araştırmaya Teşvik Edici Çalışmaların Yaptırılması.

 

1332032 / SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK / Z / 2 – 0 – 2 - 4

Sosyal Sorumluluk Kavramı, Sosyal Sorumluluk Yaklaşımları, Etik Kavramı, Etik Yaklaşımları, İşletme Etiği, İşletmelerde Etik İle İlgili Sorunlar / Ulusal ve Uluslararası Alanda Meslek Etiği / Mühendis ve Teknik Elamanların Etik İlkeleri / ICOH İş Sağlığı Profesyonelleri İçin Uluslararası Etik İlkeler Rehberi.

 

1332042 / RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE METODOLOJİSİ / Z / 2 – 2 – 3 - 6

İş Kazası, Meslek Hastalığı ve Diğer Acil Durumların Tanımı / Tehlike ve Risk Kavramları / Yasal Mevzuat / Denetim ve Kontrol / Yorumlama / Risk Analizleri / Risk Analiz Yöntemleri / Karar Matriksi Yöntemi /  Hata Ağacı Analizi Yöntemi / Hata Türü Etki Analizi Yöntemi / Kontrol Listesi Yöntemi, Eğer Olursa Yöntemi / Olay Ağacı Analizi Yöntemi / Neden Sonuç Analizi / Risk Analiz Raporlarının Hazırlanması / Çözüm Önerileri / Planlama / Bütçeleme / Denetim ve Kontrol Formlarının Hazırlanması / Kurulların Oluşturulması / Raporlama / İş Kazalarının İncelenmesi / Bilirkişilik.

 

1332052 / İŞ HİJYENİ / Z / 2 – 0 – 2- 4

Hijyenin Tanımı ve önemi / Bakteriler, Mayalar, Küfler, Virüsler ile İlgili Bilgiler / Yararlı Patojenler / İş Ortamlarında Hijyen / Araç, Gereç, Malzeme, Koruyucu Ekipman ve Teçhizatta Hijyen / Etkileri / Mücadele Yolları / Gerekli Malzeme, Madde ve Sistemler / Cildin Yapısı / Ciltteki Hastalık Yapabilen Zararlı Kimyasallara Karşı Korunma / Mikroorganizmalar / Mikropların Dünyası / Mikroskobik Ölçek / Mikrobik Çoğalma / Çapraz Bulaşma / Kişisel Hijyen / El Hijyeni / Tuvalet Hijyeni / El Yıkamanın Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Açısından önemi / Tırnak Fırçalarının Kullanım özellikleri / Ellerin Kurulanmasının Önemi / Doğru Yerde ve Biçimde Eldiven Kullanımı / Etkin El Yıkama

 

1332062 / İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU / Z / 2 – 0 – 2 - 4

İşyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası Geliştirme / İSG Plan ve Programlarını Hazırlama / Yönetsel Desteğin Sağlanması / İSG Yönetiminin Unsurları / İşyerinde İSG Örgütlenmesi / İSG Birimi / Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri / İSG Uzmanı ve İşyeri Hekimi’nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları / İSG Kurulları, Oluşumu, Görev, Yetki ve Sorumlulukları / İşçi Temsilcileri / İSG İşçi Temsilcisi ve Sendika Temsilcisinin İSG Konusundaki Hakları ve Görevleri / İSG Organizasyonunun İş Kazalarının Önlenmesindeki Rolü / İSG Denetimi / İSG Alanında Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar Sözleşme ve Standartlar.

 

1332072 / UYARI İŞARETLERİ VE ETİKETLEME / Z / 2 – 0 – 2 - 4

İşaret ve Uyarı Levhaları önemi, Çeşitleri ve Tespit Yöntemleri / Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğinin İncelenmesi / Vinç Operatörü Yönlendirme İşaretleri / Araç, Gereç, Malzeme, Koruyucu Ekipman ve Teçhizatın Tehlike, Kalite, Kimyasal, Fiziksel, Sağlık Bakımından Özel İşaretlendirme ve Etiketleme Yöntemleri / Kalibrasyon / Eğitim ve Uygulama Koşulları / Bilgisayar Ortamında Kodlama Ve Barkod Sistemleri.

 

1332082 / TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ / S / 2 – 0- 2 - 3

Yönetimin Genel Esasları ve Yönetim Fonksiyonları / Değişimin Amaçlan / Değişim Nedenleri / Kalite Nedir? / Toplam Kalitenin Tarihi / Gelişim Boyutları / Toplam Kalite Yönetimi’inde Deming'in Oniki İlkesi / Huntun Toplam Kalite Plânlamasında Önerdiği On Adım / Kalite Çemberlerinin Tanımı ve Amaçları / Kalite Çemberlerinin Temel İlkeleri / Kalite Çemberlerinin Organizasyon Yapısı / Kalite  Kullanım  Alanları /  Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi / Toplam Kalite Yönetiminin Ana Unsurları ve Dayandığı Temel İlkeler / Stratejik Kalite Yönetimi / Swot Analizi / Kalitenin Maliyeti ve Getirişi / Kontrol ve Değerlendirme / Değerlendirme Araçları ve  Yöntem / ISO 9000 Kalite   Güvence  Sistemi/ ISO9000 Standartları    / ISO    9000 :1994 Serisinde Standartlar ve Kılavuzlar / ISO 9001 : 2000 Yaklaşımı / İş Sağlığı ve Güvenliği Kalite İlişkisi.

 

1332092 / KAYIT VE RAPORLAMA / S / 2 – 0 – 2 - 3

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetiminde İstatistik, Kayıt ve Raporlamanın Önemi / İSG Yönetim Sisteminde Tutulan Belge ve Kayıtlar / İş Kazası İstatistiklerinin Tutulması / Ramak Kaldı Kayıtları / İSG Denetim Formları / Rapor Yazma / Sunum.