Ders İçerikleri
EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

 


Kodu
Dersin Adı
T-U-L-K
 
I. YARIYIL
 
 
ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ I  

İnkılap Kavramı / Bölümleri / Diğer Kavramlar / Dersin Konusu ve Ana fikri / Osmanlı Devletinin Genel Yapısı / Çöküş Nedenleri / Osmanlı Devletindeki Reform Hareketleri / Tanzimat Dönemi / Meşrutiyet Dönemi / Trablus ve Balkan Savaşları / I. Dünya Savaşı / Fikir Akımları / Mondros Mütarekesi / Anadolu’nun Paylaştırılması ve İzmir’in İşgali / İstanbul’un İşgali / Milli Dernekler / Azınlık Dernekler / Yeni Türk Devletinin Kuruluşu / Atatürk’ün Samsun’a Çıkışı / Amasya Genelgesi / Erzurum Kongresi / Sivas Kongresi / Amasya Görüşmeleri / Son Osmanlı Meclisi / Misak-ı Milli / T.B.M.M. Açılışı / Meclis Yapısı / İç Ayaklanmalar / Sevr Antlaşması / I. ve II. Savaşları / Eskişehir – Kütahya Savaşları / Sakarya Meydan Savaşı / Büyük Taarruz / Mudanya Mütarekesi / Lozan Antlaşması.

 
TÜRK DİLİ I  

Dil, Diller ve Türk Dili / Dilin İnsan hayatındaki önemi, Dillerin Doğuşu ve Dilin Özellikleri / Dil Bilgisi, Sözcük, Cümle / Yazılı Anlatımda Başarılı Olmanın Yolları / Kelime Türleri, Kelimelerin Ses ve Şekil Yapısı / İsim, Fiil, Zarf ve Edatların Okunuşları, Türleri ve Bunların Türkçede Kullanılışları / Anlatımın Öğeleri ve Anlatım Türleri / Düzgün ve Etkili Konuşmanın Temel İlkeleri.

 
PRATİK HESAP I  

Genel Bilgi / Ölçü Birimleri, Ölçülerin Sınıflandırılması / Ölçü Birimleri Arasındaki Dönüşümler / Cep Hesaplayıcıları / Hesap Makinesinin Pratik Kullanılması ve Programlanması / Sayısal Hesaplarda Hata ve Prezisyon / Enterpolasyon Hesapları / Doğruların Kesişmesiyle İlgili Sayısal Örnekler / Küçük ve Yan Noktaların Hesabı / Jeodezik Dik Koordinat Sistemi / Konum Koordinatlarından Açı, Kenar ve Alan Hesabı / Çeşitli Geometrik Problemler ve Bunların Pratik Çözümleri.

 
YABANCI DİL I  

Konuşma : Selamlaşma, Hatır Sorma, Kendini Tanıtma / Direkftif Verme, Rica ve Isteklerde Bulunma / Bilgi Almak Için Soru Sorma / Sorulan Sorulara Cevap Verme / Önerilerde Bulunma, Önerilere Cevap Verme / Zaman veya Yer Sorma ve Bu Tür Sorulara Cevap Verme / Miktar veya Sayı Sorma ve Bildirme / Telefonla Konuşma Tekniği / Gereklilik, Tavsiye Bildiren Ifadeler / Geçmişte Yer Alan Olaylardan Bahsetme.

Dinleme ve Anlama : Mesleki Konularda Dinlediğini Anlama ve Cevaplandırma, Dinleme Tekniği. Yazma : Dilbilgisi Kurallarına Uygun Cümle Kurma / Olayların ve Bilgilerin Önem ve Oluş Sırasına Sırasına Göre Sıralanması / CV Yazma, Kişisel Bilgiler Verme / Kişisel Mektup veya Mesaj Yazma / Bir Cismi, Mekanı veya Kişiyi Sıfatlar Kullanarak Tanımlama / Davetiye Yazma. Okuma-Anlama : Yabancı Dilde Okuyabilme ve Okuduğunu Anlayabilme.

 
BEDEN EĞİTİMİ  

Beden Eğitimi ve Spor Dersinin Amacı / Tarihçesi / Sporun Toplumdaki Yeri ve Önemi / Spor Türleri, Spor Sosyolojisi ve Boş Zaman Eğitimi / Beden Eğitimi ve Sporun İnsan Organizması Üzerindeki Etkileri, Sporcu Sağlığı, Beslenme / İlk Yardım ve Rehabilitasyon / Sağlık ve Antrenman, Antrenman Prensipleri / Uygulamalar.

  GÜZEL SANATLAR  

Resim : Sanatın Genel ve Özel Anlamda Tanımı / Resim Akımları / Eleştiriler ve Uygulamalarla Resim Bilgileri / Kompozisyon Bilgileri / Tasarım ve Yöntemler / Klasik Tors Çalışmaları / Karakalem, Füzen, Pastel, Cam Boyası, Guaj, Suluboya, Kolaj ve Yağlıboya / Yıl Sonunda Sergi.

Fotoğraf : Fotoğrafın Tarihçesi / Işık, Renk ve Filtre / Siyah-Beyaz Filmin Yapısı ve Görüntü Oluşması / Makine Bilgisi, Tipler, Objektif, Diyafram ve Enstantane, Ölçüm ve Pozlandırma / karanlık Oda Bilgileri / Kompozisyon / Fotografik Düşünüş / Baskı ve Baskı Malzemelerinin Tanıtımı / Röprodüksiyon Teknikleri.

  BİLGİSAYAR I  
Giriş ve Tarihçe / Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Yazılımı / Bilgisayarların Yapısal ve Kullanım Amaçlarına Göre Sınıflandırılması, Sistem Birimi / Bellek Türleri / Klavye, Mouse ve Monitör / Bilgisayarın Donanımları Ile Birlikte Kurulması ve Çalıştırılması / Işletim Sistemleri / Ms - Dos / Dizinler ve Alt Dizinler, Dizin Isimleri, Dosyalar ve Dosya Isimleri, Dos Komutları / Windows Işletim Sistemi, Klasör ve Dosyalar, Yeni Bir Klasör Oluşturma, Kopyalama, Kaydetme ve Silme vb.
  GENEL VE TEKNİK İLETİŞİM  
İletişimin Tarifi ve Çeşitleri / Sözlü İletişim / Yazılı İletişim / Meslek Hayatında İletişim / Grafik İletişim / Teknolojik Araçlarla İletişim.
  TAŞINMAZ HUKUKU  
Giriş / Hukukun Konusu / Genel Kavramlar / Eşya ve Ayni Hak Kavramı / Zilyetlik / Mülkiyet / Taşınmaz Mülkiyeti / Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu / Taşımaz Mülkiyetinin Kısıntıları / Taşınmaz Mülkiyetinin Kaybı / Irtifak Hakları / Taşınmaz Yükümü Hakları / Rehin Hakları / Tapu Kütüğü ve Uygulaması / Kadastro Hukuku Bilgileri.
  MİMARLIK VE BİNA BİLGİSİ  
İnsan, İşlev, Ölçü ve Biçim Arasındaki İlişkiler / Mimarlıkta Kullanılan Kavramlar / İnsan Boyutları / Statik ve Dinamik Kullanıcı Gereksinimleri / Planlama ve Tasarım İlişkileri / İnsan-Çevre, İnsan-Mekan, İnsan-Eşya İlişkileri / Genel Eylemlere Bağlı İşlevsel İlişkiler / Konut, Öğretim, Sağlık, Turizm Yapıları / Mekanlardaki Fonksiyon Şemaları / Tasarımı Etkileyen Fiziksel ve Geleneksel Unsurlar / Konuttaki Esas İşlevler / Mekan Tefrişleri / Elemanların Boyutları / Konutların Yakın Çevre ile Olan Bağlantıları / Bina Türleri / Yapı Malzemeleri / Binalarda Kalite ve Kontrol.
  ÖLÇME TEKNİĞİ VE UYGULAMA I  
Giriş, Ölçme Bilgisinin Konusu, Tarihçesi / Basit Ölçme Aletlerinin Tanıtılması / Arazide Çelik Şerit Metreyle Uzunluk Ölçüsü / Noktanın, Doğrunun, Engelli ve Engebeli Doğruların Jalonlarla Belirlenmesi / Prizma Ile Yapılan Çalışmalar / Aralarında Ölçü Engeli Bulunan Doğruların Prizmayla Aplikasyonu / Içine Girilemeyen Bina vs. Prizmatik Alımı / Küçük Arazi Parçalarının Ölçülmesi ve Çizimi / Alan Hesapları / Ölçü Değerlerine Göre Alan Hesabı / Koordinatlarla Alan Hesabı / Grafik Alan Hesabı / Planimetre Ile Yapılan Çalışmalar / Pantografla Yapılan Çalışmalar / Küçük Arazi Parçalarının Ölçülmesi ve Çizimi / Alan Hesapları / Ölçü Değerlerine Göre Alan Hesabı / Koordinatlarla Alan Hesabı / Grafik Alan Hesabı.
  II. YARI YIL  
  ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II  
Saltanatın Kaldırılması / Cumhuriyetin İlanı / Halifeliğin Kaldırılması / Kıyafet Düzenlenmesi / Şapka İnkılabı / Harf, Dil, Tarih İnkılabı ve Soyadı Kanunu / Tarikatların Kaldırılması / Tekke, Türbe ve Zaviyelerin Kapatılması / Takvim, Saat Ölçü Sistemindeki Değişiklikler / 1921 ve 1924 Anayasaları ve Hukuk İnkılabı / Kadın Hakları ve İnsan Hakları Kavramları / Eğitim İnkılabı, Önemi / Türk İnkılabının Yeri, Eğitimde Uyulması Gerekli İlkeler / Eğitim Aksaklıkları / 1924 Devrim Yasalarının Önemi / Şeyh Sait, Menemen ve Suikast Girişimi / Çok Partili Dönem / Terakkiperver ve Serbest Fırka / Parti Tanımı Demokrasi Kavramı / Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Laiklik, İnkılapçılık, Devletçilik, Halkçılık, İlkeleri / Milli Bağımsızlık / Milli İrade / Milli Beraberlik / Yurtta ve Dünyada Barış / Atatürkçü Düşünce Sistemi / Atatürk Devri Dış Politikası / Montrö Boğazlar Sözleşmesi / Balkan Andantı / Hatay Sorunu.
  TÜRK DİLİ II  
Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri: Yaratıcı Yazma, Öğretici Yazma, Hazırlıklı Konuşma, Hazırlıksız Konuşma / Planlı Yazma Çalışmaları, Kısa Hikaye Yazma, Kısa Fikir Yazıları Oluşturma / Yazıların İncelenmesi / Hazırlıklı Konuşma, Konferans, Münazara, Mülakat, Okuduğu Bir Eseri Tanıtma / Sağlam, Dengeli, Hür ve Sistemli Düşünme Alışkanlığı İle Araştırma, Tartışma, Değerlendirme ve Oluşturma Gücü Kazandırma / Noktalama ve Yazım Kuralları / Anlatım Bozuklukları.
  YABANCI DİL II  

Konuşma : Yön Sorma, Yön Tarif Etme / Tercih Yapma, Tercih Sorma / Bir Işlemin, Işin Nasıl Yapıldığını Sorma, Anlatma / Bir Ürünün Avantajı, Alanı Ile Ilgili Işlerin Kıyaslanması / Gelecekten Bahsetme, Gelecekle Ilgili Tahminde Bulunma / Ihtimallerden ve Tahminlerden / Bir Durumu, Işlevi Edilgen Yapı Kullanarak Anlatma / Geçmişte Olmuş, Ancak Etkisi Süren Veya Geçmişte Başlamış Hala Devam Eden Durumlar / Bir Işin, Işlemin Amacının Açıklanması / Benzerlik ve farklılıkların Ifade Edilmesi / Sebep, Sonuç Sorma ve Ifade Etme.

Dinleme-Anlama : Alanı İle İlgili Konularda Dinlediğini Anlama ve Cevap Verme / Dinlenen Cümlelerdeki Vurgu ve Tonlamaların Fark Edilmesi / Dinlenen Cümleler veya Kelimelerdeki Kısaltmaların Anlaşılması / Kelime Başlarına veya Sonlarına Gelen Yapım Eklerinin Anlaşılması / Belirli Bir Bilgiyi Edinmek İçin Dinleme / Genel Bir Konuyu Anlayabilmek İçin Dinleme ve Değerlendirme.

Yazma : Dinleme ve Okuduklarını Not Alma / Alanı İle İlgili Formları, Tabloları ve Şemaları Doldurma / İş Mektupları Yazma / Bir İşlemi Edilgen Yapı Kullanarak Yazma / Okunan Veya Dinlenen İfadelerin Dolaylı Biçimde Aktarılması.

Okuma-Anlama : Zıtlık Bildiren İfadeler / Relative Clause Yapıları / “Post Modifier” Kısaltılmış Relative Clause Yapıları / “Noun Clause” Yapıları / “Infinitive-Gerund Yapıları / Genel Bir Fikir Edinmek İçin Okuma Tekniğinin Geliştirilmesi / Belirli Bir Bilginin Edinilmesi İçin Okuma Tekniğinin Geliştirilmesi.

  BİLGİSAYAR II  
Ofis Programları / Kelime İşlemci (Word), Dosya Açma, Sayfa Düzeni, Kopyalama, Yapıştırma, Kaydetme, Font, Punto, Hizalama vb., Tablo Oluşturma, Resim ve Simge Ekleme / Tablolama Programı (Excel), Hücrelerin Biçimlendirilmesi, Hücrelere Matematiksel ve Mantıksal Formüller Yazma, Grafik Çizimi / Denklem Yazma Programının Kullanımı (Equation).
  BİLGİSAYAR II  
Yazı Tekniği / Yazı Tekniği Çeşitleri / Yazı Tekniği Uygulamaları / Çizim Araç ve Gereçleri / Çizim Araç ve Gereçlerinin Kullanılması / Çizim Araç ve Gereçlerinin Bakımı / Kağıt Normaları / Çizgi Çeşitleri ve Kalınlıkları / Çizim Aletleri ve Türleri / Grafos, Rapido, Tarama Kalemleri, Bunların Kullanılması, Şablonla Yazı Yazma Uygulamaları / Geometrik Şekillerin Özellikleri / Geometrik Şekillerin Çizilme Koşulları / Geometrik Şekillerin Çizimi / Ölçek Kavramı / Ölçü Krokileri, Ölçü Krokilerinin Çizim Yöntemleri ve Ölçü Krokilerinin Çizilmesinde Uyulacak Esaslar / Dik Alım Tersimatı, Kutupsal Alım Tersimatı, Kombine Alım Tersimatı / Işınsal Küçültme ve Büyültme /.
  İMAR MEVZUATI VE BELEDİYECİLİK  
Türkiye’de Yasal Çerçevede Yerleşim Süreci: Plansız Dönem, Merkezi Planlama Dönemi, Yerel Planlama Dönemi / Yürürlükteki Imar Mevzuatı: Anayasal Çerçeve ve Kamu Yararı, Imar Yasası ve ilgili Yönetmelikler, Imar Yetki Alanları, Imar Yetki Alanlarında Yetki ve Söz Sahibi Kurumlar / Imar Planları ve Imar durumları: Şehircilik, Planlama Türleri ve Süreci / Parselleme Süreci, Yapı Oluşum Süreci / Uygulamalardan Örnek Belgeleri Tanımlama / Belediye Kanunları ve Uygulamaları.
  ÖLÇME TEKNİĞİ VE UYGULAMA II  
İfraz, Sınır Düzeltmeleri / Yatay ve Düşey Açıların Ölçülmesi, Takeometreler, Teodolitler, Teodolit ve Takeometrelerin Çeşitli Türlerinin Tanıtılması / Yatay Açı Ölçümü / Koordinat Sistemleri / Dik ve Kutupsal Koordinat Sistemleri / Temel Ödevler, Küçük ve Yan Nokta Hesabı, Ters Koordinat Hesabı, İki Doğrunun Kesim Noktasının Koordinatlarının Hesabı / Düzlem Dönüşümler / Poligon Hesapları, Açık, Kapalı ve Dayalı Poligon Tesisi, Ölçüsü ve Hesabı
  KADASTRO VE TAPU BİLGİSİ  
Giriş / Tarihçe ve Tanımlar / Tapulama ve Çeşitleri / Tapulandırma Işlemlerindeki Adımlar / Türkiye’de Harita Işleri ve Kadastronun Tarihsel Gelişimi / Türkiyede Kadastral Çalışmalar / Kadastral Alım Yöntemleri / Kadastro Hataları ve Düzeltme Yolları / Yeraltı Tesisleri Kadastrosu / Kadastroda Çağdaş Gelişmeler / Kadastronun Yeniden Düzenlenmesi / Kadastronun Sorunları, Kadastroda Yöneylem / Kadastroda Fotogrametri Yöntemi ve STK Haritaları Alımı / Kamulaştırma, Ulusallaştırma, Devletleştirme / Toprak Edinilmesinde Kamulaştırmanın Yeri, Kamulaştırma Yöntemi / Diğer Bilgiler.
  PRATİK HESAP II  
En kesit, Boy Kesit Hesap ve Çizimleri / İfraz, Sınır Düzeltme ve Parselasyon Hesapları / Eğim, Alan ve Hacim Hesapları / Türev ve Diferansiyelin Çeşitli Uygulamaları / Hata Teorisi / Standart Sapma, Varyans, korelasyon, Ağırlık Kavramları ve Çeşitli Uygulamaları / Lineer Denklem Sistemleri, Matris, Determinant Hesapları ve Çeşitli Mesleki Uygulamaları.
  III. YARI YIL  
  TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ  
Giriş / Taşınmaz değerlemesine ilişkin görüşler / Kentsel ve kırsal alanlarda taşınmaz değerlemesi / Değerlemenin önemi ve yasalarımızdaki yeri / Değer kavramı / Değerleme yöntemleri ve değer etmen ilişkileri / Stokastik yöntemler ve taşınmaz değerlemesi.
  İKTİSAT  

İktisat Biliminin Konusu / İktisadi Kararlar / Üretim Teorisi / Üretim Fonksiyonu / Ürün Arzı ve Belirleyen Değişkenler / Tüketim, Fayda Teorisi / Tüketici Dengesi / Talep ve Talebi Belirleyen Değişkenler / Piyasa Çeşitleri / G.S.M.H.’nın Oluşumu ve Hesaplanışı / Milli Gelir / Para Talebi, Para Arzı ve Para Piyasası Değerleri.

  MESLEKİ YABANCI DİL I  

Sektörde Kullanılan Terimlerin Kavranması / Değişik Projelerde Karşılaşılabilecek Mesleki Terimlerin Anlam ve İçeriklerinin Açıklanması / Mesleki Konularda Okuma ve Okuduğunu Anlama, Kelime Dağarcığının Geliştirilmesi / Kullanma ve Bakım Kılavuzlarının Tercüme İlkerini Uygulayabilme / Teknik Rapor, CV, Sipariş ve İş Mektubu Yazım İlkelerini Uygulayabilme / Mesleki Konularda Tercüme, Doküman Hazırlama, Basit İş Mektupları Yazma Gibi Konularda Öğrencilerin Kendilerini Geliştirebilecekleri Ödev ve Uygulamalar.

  EMLAK ALIM-SATIM VE VERGİ TÜZESİ  
Türk Vergi Sistemi / Teşvik Mevzuatı, Gelir Vergisi Esasları, Emlak Vergisi Esasları / Gayrimenkul Sermaye Irat Esasları / Bina Vergisi, Arsa Vergisi / Ilgili Diğer Yasal Düzenlemeler, Tapu Harçları ve Damga Vergisi / Tapu Değeri ve Satış Değeri / Emlak Alım Satımında Dikkat Edilecek Hususlar Gayrimenkul Kira Akdine Ilişkin Hususlar / Sözleşmeler
  BİLGİSAYAR III  
CAD tabanlı programlar, Nokta Oluşturma, Doğru ve Eğri Çizimleri, Parsel, Bina vb. Çizimler, Ölçü Krokisi vb çizimlerin oluşturulması / Sunu Programı (Power Point) ve Veri Tabanı programı (Access) Kullanımı / Temel İnternet Kavramları / Web Tasarımına Giriş, Değişik Yöntemler Kullanarak Web Dosyaları Oluşturma.
  ELEKTROMETRİ  
Modern Ölçme Aletleri, Çalışma Prensipleri, Ölçme Metodları / Elektronik Uzunluk Ölçerler, Elektronik Takeometreler, Total Stationlar, Elektronik Nivolar, GPS Alıcıları / Uzunlukların, Yüksekliklerin Elektronik Ölçümü / Dijital Fotgrametri ve Dijital Kameralar / Elektronik Aletlerle Yapılan Uygulamalar.
  KAMULAŞTIRMA TEKNIĞI  
Amaç, Kapsam ve Tanımlar / Kamulaştırmanın Oluşturulması, Kamulaştırma şartları / Irtifak hakkı kurulması / Kamu yararı kararı verecek merciler / Kamulaştırmada önce yapılacak işlemler ve idari şerh / Satın alma usulü / Kadastro görmemiş yerlerde tespit işlemi / Kamulaştırma Bedeli, Kıymet takdiri komisyonları, Kıymet takdiri esasları / Kısmen kamulaştırma / Tebligat, Dava Hakkı ve Bilirkişiler / Acele Elkoyma, Tescil Işlemleri ve Aynın Çekişmeli Olması / Kamulaştırmada Boşaltma, Vazgeçme ve Geri Alma, Mal sahibinin geri alma hakkı / Hasar, Doğacak Hak ve Borçlar, Trampa Yolu ile ve Acele Kamulaştırma / Bedelsiz Kullanma, Giderlerin Ödenmesi ve Idareler Arasında Taşınmaz Devri
  ÖLÇME TEKNİĞİ VE UYGULAMA III  
Yükseklik Ölçmeleri / Nivelman Aletlerinin Tanıtılması, Nivo İle Yükseklik Farkı Ölçülmesi / Nivelman Ağları / Doğrusal Nivelman / Açık Nivelman Ölçüsü ve Hesabı / Kapalı Nivelman Ölçüsü ve Hesabı / Dayalı Nivelman Ölçüsü ve Hesabı / Yapı Yüksekliklerinin Belirlenmesi, Yapılara Yükseklik Verilmesi / Kesit Nivelmanı, En Kesit ve Boy Kesit Nivelmanı / Yüzey Nivelmanı, Yüzey Nivelman ve Kesit Nivelman Ölçülerinden Alan ve Hacim Hesapları
  ARSA ÜRETİMİ  
Arazi ve Arsa Tanımı / Araziden Arsaya Geçiş Süreci / Klasik ve Modern İmar Uygulamaları / Ayırma, Birleştirme, Sınır Düzeltme, Yola Terk ve Yoldan İhdas / Toplu Konut İdaresi, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü ve Benzeri Kurumların Uygulamaları.
  IV. YARI YIL  
  EMLAK PAZARLAMA  
Emlak Pazarı ve Pazar Araştırması / Emlak Piyasasının Makro ve Mikro Çevre Özellikleri / Şehirsel ve Kırsal Emlak Piyasalarının Yapısal ve Davranışsal İlkeleri / Doğrudan ve Dolaylı Pazarlama Teknikleri
  EMLAK YÖNETİMİ  
Emlak Yönetiminin Esasları / Kooperatif, Devre Mülk, Çiftlik, Bina, Site v.b Kavramlar ve Bunların Yönetimindeki Esaslar / Bunların Yönetimindeki Farklılıklar / Ortak Alanlar / Ortak Kullanımdaki Araçlar / Çevre Düzenlemesi ve Koruması / Güvenlik Esasları.
  EMLAK BİLGİ SİSTEMİ  
Bilgi Sistemi Kavramı, Bileşenleri / Emlak bilgi Sistemi ve İçeriği / Bilgi Sistemlerinin Oluşturulması, Güncelleştirilmesi ve Yenilenmesi / Bilgi sistemlerinde Standardizasyon / Emlak Bilgi Sistemi Uygulama Programlarının Kullanım Teknikleri.
  MESLEKİ YAZ. VE PROGRAMLAMA  
Bilgisayar ve Programlama Hakkında Ön Bilgiler, Algoritma Oluşturma ve Akış Diyagramları / Görsel Programlama Dilleri / Görsel Programlama Dilleri İle Mesleki Yazılım Geliştirme / Görsel Programlama Dillerinde Formlar, Araçlar Çubuğu ve Araçlar Kutusu, Kod Penceresi / Proje Oluşturma, Kontroller, Kontrollerin Form Üzerine Yerleştirilmesi / Veri Tabanları ve Tablolama Programlarının Görsel Programlar İle Interactive Kullanımı / Projenin Derlenmesi, Çalıştırılması, Exe Durumuna Getirilmesi / Mesleki Paket Programlar Hakkında Bilgiler ve Kullanımları.
  APLİKASYON VE RÖLEVE  
Aplikasyon Kavramı / Noktaların, Doğruların, Eğrilerin, Açıların ve Yüksekliklerin Aplikasyonu / Grafik Aplikasyon / Ölçü Değerleri İle aplikasyon / Ada, Parsel, Bina, Yol Aplikasyonu / Aplikasyonda Hata Kavramı / Aplikasyonda Hassasiyet ve Doğruluk Kavramı / Taşınmazların Aplikasyonu ve Röleve / Aplikasyon Uygulamaları.
  ÖLÇME TEKNİĞİ VE UYGULAMA IV  
Trigonometrik Nivelman / Kule, Bina vb. Yapıların Yüksekliklerinin Ölçülmesi / Takeometrik Ölçü ve Hesaplar / Takeometrik Harita Alımı / Nirengi Ağları / Nirengi İstikşafı / Nirengi Yer Altı ve Yer Üstü Tesisleri / Nirengi Röper Ölçü Krokileri / Nirengi Kenarlarının Ölçülmesi / Nirengi Kenarlarının İndirgenmesi / Nirengi Açılarının Ölçülmesi / İki Nokta Arasında Görüş İmkanlarının Araştırılması / Dizi Nirengi / Merkez Dışı Gözlemler / Serbest İstasyon ve Kestirme Hesapları /Pafta Bölümlendirmesi / Harita Çizimi.
  KARTOMETRİ  
Harita ve Plan Türleri, Harita ve Planların Okunması / Harita Üzerinden Uzunluk, Yükseklik, Açı, Alan v.b Bilgilerin Elde Edilmesi / Bakı ve Mekan Analizleri.
  MESLEKİ YABANCI DİL II  
Sektörde Kullanılan Terimlerin Kavranması / Değişik Projelerde Karşılaşılabilecek Mesleki Terimlerin Anlam ve İçeriklerinin Açıklanması / Mesleki Konularda Okuma ve Okuduğunu Anlama, Kelime Dağarcığının Geliştirilmesi / Kullanma ve Bakım Kılavuzlarının Tercüme İlkerini Uygulayabilme / Teknik Rapor, CV, Sipariş ve İş Mektubu Yazım İlkelerini Uygulayabilme / Mesleki Konularda Tercüme, Doküman Hazırlama, Basit İş Mektupları Yazma Gibi Konularda Öğrencilerin Kendilerini Geliştirebilecekleri Ödev ve Uygulamalar.
  ŞEHIRCILIK  
Giriş / Tarihsel Gelişim / Genel Tanımlar / Yerleşim, Yerleşim Süreci / Eski Çağlardan Bu Yana Şehir Fiziksel Yapısının Açıklanması / Temel Işlev Alanları, Yoğunluk / Imar Planları, Imar Parsellerinin Oluşturulması, Imar Düzeni / Ulaşım Etkileri / Merkezleşme Olguları / Şehir Tipleri, Çağdaş Şehircilik / Şehir Planlamasında Ana Hatlar ve Ölçekler.
  GENEL HUKUK  
Hukuk / Hukuk Sistemleri / Türk Hukuk Sistemi / Hukukun Dalları ve Kaynakları /Türk Yargı Sistemi /Yargı Kuruluşları ve Dava Türleri / Hukukî Olaylar / İlişkiler, İşlemler ve Haklar / Kişilik Kavramı, Kişilerin Sınıflandırılması ve Ehliyetleri, MirasKavramı ve Kanuni irasçılar /Mülkiyet Hakkı,Konusu, Kapsamı ve Türleri / Borç Kavramı veSözleşme Türleri.
  DOĞAL VAR. KORUMA VE ÇEV. BİL.  
Doğal Varlık Kavramı / Ülkemizin Doğal Varlıkları / Çevre Bilinci / Çevre Bilincinin Oluşturulması / İş Hayatı ve Çevre İlişkisi / Uluslararası Çevre / Çevre Koruma Teknikler.