Ders İçerikleri

FİNANS-BANKACILIK VE SİGORTACILIK  BÖLÜMÜ

DERS İÇERİKLERİ

 

 

 

I. YARIYIL

 

 

ATA1031                 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ  -  I                         2 – 0 – 2 – 2         

İnkılap Kavramı / Bölümleri / Diğer Kavramlar / Dersin Konusu ve Ana fikri / Osmanlı Devletinin Genel Yapısı / Çöküş Nedenleri / Osmanlı Devletindeki Reform Hareketleri / Tanzimat Dönemi / Meşrutiyet Dönemi / Trablus ve Balkan Savaşları / I. Dünya Savaşı / Fikir Akımları / Mondros Mütarekesi / Anadolu’nun Paylaştırılması ve İzmir’in İşgali / İstanbul’un İşgali / Milli Dernekler / Azınlık Dernekler / Yeni Türk Devletinin Kuruluşu / Atatürk’ün Samsun’a Çıkışı / Amasya Genelgesi / Erzurum Kongresi / Sivas Kongresi / Amasya Görüşmeleri / Son Osmanlı Meclisi / Misak-ı Milli / T.B.M.M. Açılışı / Meclis Yapısı / İç Ayaklanmalar / Sevr Antlaşması / I. ve II. Savaşları / Eskişehir – Kütahya Savaşları / Sakarya Meydan Savaşı / Büyük Taarruz / Mudanya Mütarekesi / Lozan Antlaşması.

 

TDB1031                 TÜRK DİLİ - I                     2 – 0 – 2 – 2

Dil, Diller ve Türk Dili / Dilin İnsan hayatındaki önemi, Dillerin Doğuşu ve Dilin Özellikleri / Dil Bilgisi, Sözcük, Cümle / Yazılı Anlatımda Başarılı Olmanın Yolları / Kelime Türleri, Kelimelerin Ses ve Şekil Yapısı / İsim, Fiil, Zarf ve Edatların Okunuşları, Türleri ve Bunların Türkçede Kullanılışları / Anlatımın Öğeleri ve Anlatım Türleri / Düzgün ve Etkili Konuşmanın Temel İlkeleri.

 

MDB1071                 YABANCI DİL – I                              2 – 0 – 2 – 2

Konuşma : Selamlaşma, Hatır Sorma, Kendini Tanıtma / Direkftif Verme, Rica ve İsteklerde Bulunma / Bilgi Almak İçin Soru Sorma / Sorulan Sorulara Cevap Verme / Önerilerde Bulunma, Önerilere Cevap Verme / Zaman veya Yer Sorma ve Bu Tür Sorulara Cevap Verme / Miktar veya Sayı Sorma ve Bildirme / Telefonla Konuşma Tekniği / Gereklilik, Tavsiye Bildiren İfadeler / Geçmişte Yer Alan Olaylardan Bahsetme / Dinleme ve Anlama : Mesleki Konularda Dinlediğini Anlama ve Cevaplandırma, Dinleme Tekniği. Yazma : Dilbilgisi Kurallarına Uygun Cümle Kurma / Olayların  ve Bilgilerin Önem ve Oluş Sırasına Sırasına Göre Sıralanması / CV Yazma, Kişisel Bilgiler Verme / Kişisel Mektup veya Mesaj Yazma / Bir Cismi, Mekanı veya Kişiyi Sıfatlar Kullanarak Tanımlama / Davetiye Yazma. Okuma-Anlama : Yabancı Dilde Okuyabilme ve Okuduğunu Anlayabilme.

 

BIL1061                 BİLGİSAYAR VE OFİS PROGRAMLARI – I                 2 – 0 – 2 – 3

Giriş ve Tarihçe / Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Yazılımı / Bilgisayarların Yapısal ve Kullanım Amaçlarına Göre Sınıflandırılması, Sistem Birimi / Bellek Türleri / Klavye, Mouse ve Monitör /  Bilgisayarın Donanımları İle Birlikte Kurulması ve Çalıştırılması / İşletim Sistemleri / Ms - Dos / Dizinler ve Alt Dizinler, Dizin İsimleri, Dosyalar ve Dosya İsimleri, Dos Komutları / Windows 95, Klasör ve Dosyalar, Yeni Bir Klasör Oluşturma, Kopyalama, Kaydetme ve Silme vb. / Word ve Excel / Network /  İnternet.

 

ISG1061                 İLETİŞİM              2 – 0 – 2 – 3

İletişimin Tarifi ve Çeşitleri / Sözlü İletişim / Yazılı İletişim / Meslek Hayatında İletişim / Grafik İletişim / Teknolojik Araçlarla İletişim.

 

BAN1211                 GENEL İŞLETME                                2 – 0 – 2 – 3

İşletme Ekonomisi Biliminin Kapsamı / İşletme Ekonomisine İlişkin Temel Kavramlar / İşletmenin Tanımı ve Özellikleri / İşletmelerin Sınıflandırılması / İşletme Birlikleri / İşletme Fonksiyonları / Yönetim / Üretim / Pazarlama / İşletmenin Kuruluşu / Proje Planlama Teknikleri / CPM / PERT / Ekonomi Politikalarının İşletme Politikalarına Etkisi.

 

MHS1011                 GENEL MUHASEBE – I                    2 – 2 – 3 – 6

Muhasebe Kavramı, Niteliği, Kapsamı / Tek Düzen Hesap Planı / Kayıt Yöntemleri, Defter Tutma ve Muhasebe Süreci /  Mizan Hazırlama / Bilanço ve Gelir Tablosu Kavram ve Hesapları.

 

EML1011                 TEMEL HUKUK                 2 – 0 – 2 – 3

Hukuk Kavramı / Hukuk Sistemleri / Hukukun Dalları / Hukukun Kaynakları / Türk Yargı Sistemi ve Kuruluşları / Hukuki Olaylar, İlişkiler, İşlemler ve Haklar / Kişilik Kavramı, Kişilerin Sınıflandırılması ve Ehliyetler / Borç Kavramı, Borcun Kaynakları, Hukuki İlişkiden (Sözleşmeden) Doğan Borçlar, Haksız Fiilden Doğan Borçlar, Sebepsiz Zengişlemeden Doğan Borçlar / Borçların Hükümleri / Borcun Sona Ermesi / Sözleşme Türleri. .

 

BAN1221                 İKTİSADA GİRİŞ                               2 – 0 – 2 – 3

İktisat Biliminin Konusu / Temel Kavramlar / Mal Piyasası / Talep ve Arz / Karaborsa Teorisi / Talep ve Arz Fonksiyonu Kaymaları / Esneklik / Talep ve Arz Esneklikleri / Maliyetler / Tam Rekabet Piyasası / Monopol (Tekel) / Duopol / Oligopol / Monopson / Duopson / Oligopson / Bilateral Monopol.

 

BAN1231                 İSTATİSTİK                        2 – 0 – 2 – 3                         

İstatistiğin tanımı / Veri, verilerin toplanması, sınıflanması, gruplanması / Seriler / Grafikler / Ortalamalar / Değişkenlik ve bölünme şekilleri / Oranlar / Endeksler / Olasılık  teorisi  ve dağılımları / İstatistiksel tahmin teorisi / İstatistiksel karar teorisi / Ki – Kare analizi / Zaman serileri / Regresyon ve korelasyon analizi.

 

 

 

II. YARIYIL

 

 

ATA1032                 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II          2 – 0 – 2 – 2

Saltanatın Kaldırılması / Cumhuriyetin İlanı / Halifeliğin Kaldırılması / Kıyafet Düzenlenmesi / Şapka İnkılabı / Harf, Dil, Tarih İnkılabı ve Soyadı Kanunu / Tarikatların Kaldırılması / Tekke, Türbe ve Zaviyelerin Kapatılması / Takvim, Saat Ölçü Sistemindeki Değişiklikler / 1921 ve 1924 Anayasaları ve Hukuk İnkılabı / Kadın Hakları ve İnsan Hakları Kavramları / Eğitim İnkılabı, Önemi / Türk İnkılabının Yeri, Eğitimde Uyulması Gerekli İlkeler / Eğitim Aksaklıkları / 1924 Devrim Yasalarının Önemi / Şeyh Sait, Menemen ve Suikast Girişimi / Çok Partili Dönem / Terakkiperver ve Serbest Fırka / Parti Tanımı Demokrasi Kavramı / Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Laiklik, İnkılapçılık, Devletçilik, Halkçılık, İlkeleri / Milli Bağımsızlık / Milli İrade / Milli Beraberlik / Yurtta ve Dünyada Barış / Atatürkçü Düşünce Sistemi / Atatürk Devri Dış Politikası / Montrö Boğazlar Sözleşmesi / Balkan Andantı / Hatay Sorunu.

 

TDB1032                  TÜRK DİLİ - II                     2 – 0 – 2 – 2

Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri: Yaratıcı Yazma, Öğretici Yazma, Hazırlıklı Konuşma, Hazırlıksız Konuşma / Planlı Yazma Çalışmaları, Kısa Hikaye Yazma, Kısa Fikir Yazıları Oluşturma / Yazıların İncelenmesi / Hazırlıklı Konuşma, Konferans, Münazara, Mülakat, Okuduğu Bir Eseri Tanıtma / Sağlam, Dengeli, Hür ve Sistemli Düşünme Alışkanlığı İle Araştırma, Tartışma, Değerlendirme ve Oluşturma Gücü Kazandırma / Noktalama ve Yazım Kuralları / Anlatım Bozuklukları.

 

MDB1072                 YABANCI DİL – II             2 – 0 – 2 – 2

Konuşma : Yön Sorma, Yön Tarif Etme / Tercih Yapma, Tercih Sorma / Bir İşlemin, İşin Nasıl Yapıldığını Sorma, Anlatma / Bir Ürünün Avantajı, Alanı İle İlgili İşlerin Kıyaslanması  / Gelecekten Bahsetme, Gelecekle İlgili Tahminde Bulunma / İhtimallerden ve Tahminlerden / Bir Durumu, İşlevi Edilgen Yapı Kullanarak Anlatma / Geçmişte Olmuş, Ancak Etkisi Süren Veya Geçmişte Başlamış Hala Devam Eden Durumlar / Bir İşin, İşlemin Amacının Açıklanması / Benzerlik ve farklılıkların İfade Edilmesi / Sebep, Sonuç Sorma ve İfade Etme / Dinleme-Anlama : Alanı İle İlgili Konularda Dinlediğini Anlama ve Cevap Verme / Dinlenen Cümlelerdeki Vurgu ve Tonlamaların Fark Edilmesi / Dinlenen Cümleler veya Kelimelerdeki Kısaltmaların Anlaşılması / Kelime Başlarına veya Sonlarına Gelen Yapım Eklerinin Anlaşılması / Belirli Bir Bilgiyi Edinmek İçin Dinleme / Genel Bir Konuyu Anlayabilmek İçin Dinleme ve Değerlendirme / Yazma : Dinleme ve Okuduklarını Not Alma / Alanı İle İlgili Formları, Tabloları ve Şemaları Doldurma / İş Mektupları Yazma / Bir İşlemi Edilgen Yapı Kullanarak Yazma / Okunan Veya Dinlenen İfadelerin Dolaylı Biçimde Aktarılması / Okuma-Anlama : Zıtlık Bildiren İfadeler / Relative Clause Yapıları / “Post Modifier” Kısaltılmış Relative Clause Yapıları / “Noun Clause” Yapıları / “Infinitive-Gerund Yapıları / Genel Bir Fikir Edinmek İçin Okuma Tekniğinin Geliştirilmesi / Belirli Bir Bilginin Edinilmesi İçin Okuma Tekniğinin Geliştirilmesi. 

 

BIL1062                 BİLGİSAYAR OFİS PROGRAMLARI – II                     2 – 0 – 2 – 3

Temel İnternet Kavramları / Web Tasarımına Giriş, Değişik Yöntemler Kullanarak Web Dosyaları Oluşturma / Sunu Programı / Veri Tabanı programı Kullanımı.

 

BAN1302                 BANKA İŞLETMECİLİĞİ  2 – 0 – 2 – 2

Banka ve Bankacılık Kavramı / Bankacılık İşlemleri / Bankaların Faaliyet Konuları / Türk Bankacılık Sistemi / Ticari Bankacılığın Fonksiyonları ve Ekonomi İçindeki İşlevleri: Kaydi Para / Ticari Bankacılığın Başlıca Hizmetleri / Mevduat Kavramı / Kredi Kavramı / Kredilendirme  / Çek / Ticari Bankaların İç Organizasyon Yapısı ve Yönetim Yapıları: Genel Müdürlük / Banka Şubesi / Ticari Bankaların Şube Yapılanması / Ticari Bankaların Uluslararası Hizmet Birimleri /  Katılım Bankaları / Yatırım Bankaları / Kalkınma Bankaları / Kıyı Bankacılığı / Bankacılığın Dünyada ve Türkiye’de Tarihsel Gelişimi./ Türk Bankacılık Sektörünün Performansı.

 

TRZ1022                 PAZARLAMA İLKELERİ                 2 – 0 – 2 – 2

Pazarlamanın Konusu / Pazarlama ve Pazarlama Yaklaşımları / Pazarlama Sorunlarının Özellikleri ve Pazarlama Yaklaşımları / Pazarlama Çevresi / Pazarlama Yönetim Süreci / Tüketici Davranışları / Hedef Pazarın Tayini / Mal Politikikası / Marka Kararları / Fiyat Kararları / Dağıtım Kanalı / Tutundurma Kararları 

 

BAN1222                 MAKRO İKTİSAT             2 – 0 – 2 – 3

Ekonomi, Makro ve Mikro Ekonomi / Temel Makro Ekonomik Kavramlar ve Sorunlar / Milli Gelir ve Ekonomik Büyüme / İstihdam ve İşsizlik / Fiyatlar ve Enflasyon / Ödemeler Dengesi ve Döviz Kurları / Para / Temel Bağıntılar: Toplam Gelir, Toplam Harcama ve Toplam Üretim / Ekonomik Düşünce Okullarının Görüşleri / Neoklasik Makro Model I: Büyüme Teorisi / Neoklasik Makro Model II: Esnek Fiyat Modeli / Keynesyen Makro Model I: Gelir- Harcama Modeli / Keynesyen Makro Model II: IS-LM Modeli / Toplam Arz Toplam Talep Analizi ve Politikalar.

 

BAN1312                 SİGORTA İŞLETMECİLİĞİ               2 – 0 – 2 – 2

Risk ve Sigorta Kavramları / Risk Faktörüyle Sigorta Arasındaki İlişki / Sigortacılık Sistemi ve Sistemin İşleyişi / Sigortacılığın Ekonomideki Fonksiyonları /   Sigortacılığın Temel Prensipleri / Sigorta İşlemlerinde Kullanılan Belgeler: Poliçe, Zeyilname, Temditname ve Diğerleri / Sigorta Primi /  Sigorta Tarifeleri / Sigorta Türleri / Sigorta Şirketlerinin Örgüt Yapısı / Sigorta Şirketlerinin Dış Organları / Aracılar: Acente, Prodüktör ve Brokerlar / Eksper Kavramı / Sigorta Hizmetlerinin Pazarlanması / Sigortacılığın Dünyada ve Türkiye’de Gelişimi / Türk Sigorta Sisteminin Yapısı ve Sorunları / Sigortacılık Sektöründe Bulunan Kurumlar

 

MHS1032                 TİCARET HUKUKU                          2 – 0 – 2 – 2

Ticari İşletme Kavramı ve Türleri / Ticari İşletmenin Mal Varlığı, Merkez ve Şubeleri, Devri, Rehni / Ticari İşin Belirlenmesi, Sonuçları, Hükümleri / Cari Hesap / Ticaret Sicili / Tacir Sıfatı ve Hükümleri / Tacir Yardımcıları / Haksız Rekabet / Ticaret Ortaklıkları / Kıymetli Evraklar / Kambiyo Senetleri / Kambiyo Senetlerine Benzer Senetler / Emtia Senetleri

 

MHS1102                 GENEL MUHASEBE - II                    2 – 2 – 3 – 4

Envanter İşlemleri İle İlgili Kavramlar / Maliyet Kavramı ve Muhasebesi / Muhasebe Dışı ve Muhasebe İçi Envanter Çalışmaları (Bilanço ve Gelir Tablosu Hesapları) / Mali Tabloların Düzenlenmesi / Türk Muhasebe sistemi ve Standartları

 

MHS1022                 TİCARİ MATEMATİK                     2 – 0 – 2 – 2

Küme Kavramı ve Kümeler / Sayı Kümeleri / Fonksiyonlar / Doğrusal Fonksiyonlar / İkinci Derece Fonksiyonlar / Limit / Türev / İntegral / Diziler / Determinant ve Matrisler /  Yüzde Hesapları / Oran ve Orantı / Basit Faiz ve Bileşik Faiz Hesaplamaları / İskonto Hesaplamaları / Amortisman / Kar Hesapları / Alaşım Hesapları.

 

 

 

III. YARIYIL

 

BAN1203                 YÖNETİM VE ORGANİZASYON    2 – 0 – 2 – 4

Organizasyon, Yönetim ve Yönetici Kavramları ve Özellikleri / Yönetim Süreci Kavramı /  Yönetim Sürecinin Evreleri / Planlama İşlevi: Amaç, Hedef, Misyon ve Faaliyet Alanlarının Belirlenmesi / Örgütleme İşlevi: Örgüt Yapısının Oluşturulması / Emir-Komuta İşlevi / Koordinasyon İşlevi / Kontrol İşlevi / Yöneticilik Mesleği / Yöneticiliğe Komşu Kavramlar: Girişimci, Sermayedar, İşletmeci ve Diğerleri. / Organizasyon İçi Haberleşme / Organizasyon İçi Çatışmalar ve Yönetimi / Liderlik Kavramı ve Liderlik Teorileri / Motivasyon ve Motivasyon Teorileri

 

BAN2021                 FİNANSAL HİZMETLER EKONOMİSİ – I                   2 – 0 – 2 – 3

Finansal Sistemin Genel Görünümü / Para ve Anlamı / Fon Açığı ve Fon Fazlası Olan Ekonomik Birimler / Temel Finansal Kavramlar: Yatırım, Tasarruf, Borçlanma / Finansal Piyasalar / Finansal Aracılar / Finansal Ürünler / Finansal Aracıların Yönetimsel Esasları / Temel Finansal Nosyonlar

 

BAN2041                 BANKACILIK HUKUKU                  2 – 0 – 2 – 2

Bankacılık Hukukun Amacı ve Kapsamı / Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu / Yeminli Murakıplar / Bankaların Kuruluş ve Faaliyet İzni / Bankaların Devir ve Birleşmeleri /  Banka Hisse Senetleri ve Devri / Banka Yönetim Kurulu / Kredi Komitesi / Denetim Komitesi / Genel Müdür ve Yardımcıları / Kredi Sınırları ve Sınırlara Tabi Olmayan İşlemler / Karşılıklar Kararnamesi / Ortaklık Paylarına İlişkin Sınırlamalar / Gayrimenkul Üzerine İşlemler / Mevduatta Zaman  Aşımı / TMSF ve Mevduat Sigortası / Faaliyet İzninin Kaldırılması ve Fona Devire İlişkin Hükümler / Fon Alacaklarının Takip ve Tahsiline İlişkin Hükümler / Sırların Saklanması / Müşteri Hakları / Bankaların Denetimi / İdari Cezalar / Adli Cezalar, Kovuşturma Usulü.

 

BAN2211                 BİREYSEL VE KURUMSAL BANKACILIK  2 – 0 – 2 – 3

Bireysel ve Kurumsal Bankacılığa Giriş / Kurumsal Bankacılık Ürün ve Hizmetleri / Kurumsal Krediler / Muhabir Bankacılıktan Kurumsal Bankacılığa Geçiş / Bireysel Krediler-1: Konut Kredileri ve İpoteğe Dayalı Finans / Bireysel Krediler-2:Kredi Kartları ve Diğer Bireysel Krediler / Bireysel Bankacılıkta Değişim: Yenilikler ve Gelecek / Bireysel ve Kurumsal Bankacılıkta Menkul Kıymetleştirme.

 

MHS2131                 MALİ TABLOLAR ANALİZİ          2 – 2 – 3 – 4

Mali Analiz Kavramı, Kapsamı, Önemi ve Çeşitleri / Temel Mali Tablolar / Ek Mali Tablolar / Mali Analiz Teknikleri ve Uygulaması / Enflasyon Ortamında Mali Tabloların Analizi.

 

BAN2313                 FİNANSAL  ÜRÜN VE HİZMETLERİN PAZARLAMASI        2 – 0 – 2 – 4

Finansal Hizmetler Pazarlamasına Giriş / Pazarlama Çevresinin Analizi / Stratejik Gelişme ve Pazarlama Planlaması / Finansal Hizmetlerde Uluslararasılaşma Stratejileri / Finansal Ürün ve Hizmetleri Talep Eden Müşterilerin Anlaşılması / Müşteri Edinme Stratejileri / Müşteri Geliştirme.

 

BAN2081                 ULUSLARARASI İKTİSAT             2 – 0 – 2 – 3

Uluslararası İktisatın Faaliyet Alanları / Dış Ticaret Kavramı / Dış Ticareti Açıklayan Teoriler / Merkantilist Görüşe Göre Dış Ticaret / Fizyokrat Görüşe Göre Dış Ticaret / Klasik Dış Ticaret Teorileri: Mutlak Üstünlükler Teorisi, Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi, Hecksher-Ohlin Teorisi / Leontief Paradoksu / Modern Dış Ticaret Teorileri: Nitelikli İşgücü Teorisi,  Teknolojik Açık Teorisi, Ürün Dönemleri Teorisi, Ölçek Ekonomileri Teorisi ve Diğerleri / Dış Ticaret- Ekonomik Büyüme İlişkisi ve Modelleri / Dış Ticaret Haddi Kavramı / Fakirleştirici Büyüme / Dış Ticaret Politikaları / Milli Ekonomi Sistemi ve Korumacılık / Tarife ve Tarife Dışı Dış Ticaret Politikası Araçları /  Dünya Ticaret Örgütü ve Anlaşmaları / Gümrük Birlikleri ve Serbest Ticaret Bölgeleri.

 

MHS2151                 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ          2 – 0 – 2 – 4

Dış Ticaret Kavramı ve Teorileri / İthalat ve İhracat Kavramı ve Türleri / Dahilde ve hariçte İşleme Rejimi / Dış Ticarette Sermaye Şirketler ve Sektörel Dış Ticaret İşletmeleri / Dış Ticarette Uluslararası Ödeme Şekilleri / İthalat ve İhracat Hesaplarının Kapatılması / Akreditif ve Türleri / Uluslararası Teslim Şekilleri / Dış Ticarette Kullanılan Belgeler / Dış Ticaret İşlerini Yürüten Kurumlar / Kambiyo Mevzuatı.

 

BAN2221                 HAYAT VE HAYAT DIŞI SİGORTALAR                     2 – 0 – 2 – 3

Hayat ve Hayat Dışı Sigorta Kavramları, Karşılaştırılması ve Tarihsel Gelişimi /  Hayat Sigortalarının Genel Şartları / Hayat Sigortalarının Tarafları ve Tarafların Yükümlülükleri / Hayat Sigortası Çeşitleri / Hayat Sigortalarının Ek Teminatları / Hayat Sigortası Tarifeleri / Hayat Sigortalarında Prim Hesaplama / Hayat Sigorta Şirketleri ve Faaliyetleri / Bireysel Emeklilik Sistemi ve İşleyişi / Bireysel Emeklilik Sisteminde Fon Yönetimi / Bireysel Emeklilik  Şirketleri / Hayat Dışı (Elementer) Sigorta Branşları / Yangın Sigortaları / Nakliyat Sigortaları / Tarım Sigortaları / Kaza Sigortaları / Mühendislik Sigortaları / Sağlık Sigortaları / Kredi Sigortaları / Hukuksal Koruma Sigortaları / DASK ve Zorunlu Deprem Sigortası / Emniyeti Suistimal Sigortası / Türkiye’deki Hayat ve Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinin Performansları

 

BAN2323                 MESLEKİ YABANCI DİL - I                            2 – 0 – 2 – 4

Sektörde Kullanılan Terimlerin Kavranması / Değişik Projelerde Karşılaşılabilecek Mesleki Terimlerin Anlam ve İçeriklerinin Açıklanması / Mesleki Konularda Okuma ve Okuduğunu Anlama, Kelime Dağarcığının Geliştirilmesi / Kullanma ve Bakım Kılavuzlarının Tercüme İlkerini Uygulayabilme / Teknik Rapor, CV, Sipariş ve İş Mektubu Yazım İlkelerini Uygulayabilme / Mesleki Konularda Tercüme, Doküman Hazırlama, Basit İş Mektupları Yazma Gibi Konularda Öğrencilerin Kendilerini Geliştirebilecekleri Ödev ve Uygulamalar.

 

BAN2333                 DEMOGRAFİ VE HAYAT TABLOLARI                       2 – 0 – 2 – 4

Temel kavramlar / Nüfus kavramları, teoriler ve politikalar / Dinamik demografik güçler / Nüfus hareketleri / Türkiye’nin demografik yapısı / Hayat tablolarının yapısı / Hayat tablolarının oluşturulması / Hayat tablolarının uygulanışı.

 

BAN2343                 SERMAYE PİYASALARI                 2 – 0 – 2 – 4

Sermaye Piyasasının Ekonomik Yapı ve Mali Sistem İçindeki Yeri ve Etkinliği / Sermaye Piyasasının Tarafları, Araçları ve Kurumları, İşlemleri ve İşleyişi / Menkul Kıymetler Borsasının Yapısı ve İşleyişi / Borsa Emirleri ve İşlemleri /  Finansal Piyasalar Kavramı / Reel Sektör-Finansal Sektör İlişkisi / SPK / İMKB / VOB / İMKB Bünyesindeki Piyasalar ve İşleyişleri / Hisse Senedi Piyasaları / Aracı Kuruluşlar / Takas ve Saklama İşlemleri /  Takasbank / Bono ve Tahvil Piyasası / Vadeli İşlemler / Opsiyon İşlemleri / Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası / Temel ve Teknik Analiz Kavramı.

 

 

IV. YARIYIL

 

BAN2304                 MESLEKİ YABANCI DİL - 2                            2 – 0 – 2 – 4

Mesleki konularda Tercüme / Doküman Hazırlama / Basit İş Mektupları Yazma gibi konularda öğrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri ödev ve uygulamalar

 

BAN2022                 PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI                    2 – 0 – 2 – 3

Teori – Politika Ayrımı / Para Kavramı, Fonksiyonları ve Tarihi Gelişimi / Para Arzı ve Parasal Büyüklükler / Ekonomik Faaliyetler Açısından Paranın Gücü / Merkez Bankası / Para Arzı Süreci / Para Arzı Teorisi / Para Politikalarının Amaçları ve Araçları / Para Talebi Teorisi /  Faiz Teorisi / Genel Makro Modelin Bileşenleri ve Para / Neoklasik Makro Modelde Para / Keynesyen Gelir-Harcama Modeli, Toplam Talep ve  Denge Üretim Düzeyi / IS/LM Modeli: Para ve Maliye Politikalarının Analizi / Toplam Talep-Toplam Arz Analizi ve Para Politikası / Çağdaş Para Politikası Meseleleri / Kurallara Karşı Takdir Hakkı:Kuralcılar / Kurallara Karşı Takdir Hakkı: Takdir Hakkını Savunanlar.

 

BAN2032                FİNANSAL HİZMETLER EKONOMİSİ – II                   2 – 0 – 2 – 3

Bankacılık Sistemi: Ticari Bankalar ve Ticari Banka Yönetimi / Yatırım ve Kalkınma Bankaları / Özel Finans Kurumları / Bankacılık Dışı Finansal Sistem: Sigorta Sistemi / Mal ve Mesuliyet Sigorta Şirketleri / Hayat Sigortası Şirketleri / Özel Emeklilik Fonları / Reasürans Şirketleri / Sermaye Piyasası Aracıları / Aracı Kurum ve Kuruluşlar / Yatırım Ortaklıkları ve Yatırım Fonları / Finansman Şirketleri Uluslararası Finansal Sistem / Finans Sisteminde Yeni Yöntemler

 

BAN2314                 FİNANSAL YÖNETİM                      2 – 0 – 2 – 2

Finansman Kavramı ve Önemi / Faiz Oranları Ve Değişkenliği / Tahvil ve Hisse Senetlerinin Değerlemesi, Risk ve Getiri Analizi / Faiz Hesaplamaları ve Paranın Zaman Değeri / Finansal Tabloların Analiz ve Yorumlanması / Finansal Planlama Kavramı, Finansal Planların Hazırlanması ve Yorumlanması / İşletme Sermayesinin Yönetimi / Sermaye Maliyeti ve Sermaye Yapısı Kararları.

 

BAN2324                 ULUSLARARASI BANKACILIK                    2 – 0 – 2 – 2

Ödemeler Bilançosu Kavramı ve Ana Hesapları / Ödemeler Bilançosu Dengesizliklerinin Nedenleri / Tasarruf- Yatırım- Cari Denge İlişkisi / Ödemeler Bilançosu Açıklarını Otomatik Denkleştirme Mekanizmaları / Ödemeler Bilançosu Açıklarını Önlemeye Yönelik Politikalar / Döviz Kavramı / Döviz Piyasaları / Döviz Kuru Türleri / Döviz Piyasalarında Denge:Denge Döviz Kuru / Döviz Kuru Sistemleri / Döviz Kuru Teorileri / Uluslararası Para  Sistemleri:Altın Standardı, Bretton-Woods Sistemleri / Uluslararası Mali Kuruluşlar:IMF, Dünya Bankası / Uluslararası Sermaye Hareketleri / Döviz Krizleri / Döviz Piyasası İşlemleri: Spot ve Vadeli İşlemler, Arbitraj, Türev Ürünleri.

 

BAN2222                 RİSK YÖNETİMİ 2 – 0 – 2 – 3

Risk ve Belirsizlik Kavramları / Genel Anlamda Risklerin Sınıflandırılması / Risk Yönetimi Kavramı ve Bankacılık Açısından Önemi / Risk Yönetimi Süreci ve Aşamaları / Bankacılık Sekörüne Özgü Risk Türleri / Likidite Riski Yönetimi: Risk-Getiri-Likidite İlişkisi ve Aktif Pasif Yönetimi / Kredi Riskinin Yönetimi / Piyasa Riskinin Ölçülmesi ve Yönetimi / Riske Maruz Değer / Ekonomik Sermaye ve Sermaye Yeterliliği Kavramları / Faiz Riskinin Ölçülmesi ve Yönetimi / GAP ve Dürasyon Analizi / Operasyonel Risklerin Ölçülmesi ve Yönetimi / Basel Bankacılık Gözetim Komitesi / Basel I-II-III Düzenlemeleri / Banka Başarısızlıkları:Örnekler.

 

BAN2232                 HASAR                 2 – 0 – 2 – 2

Genel Hasar Bilgileri / Hasar ve Hasar Departmanının  Önemi ve Özellikleri / Türkiye’deki Hasar Rakamları / Genel Hasar Süreçleri / Hasar Yönetim Sistem Hizmetleri / Sigorta Eksperi / Hasar Dosya Sürecini Etkileyen Kriterler / Rücu / Oto Hasarları / Yangın Hasarları / Mühendislik Hasarları / Nakliyat Hasarları /  Sigortacının, Sigortalının Ve Acentenin Hasar Anındaki Yükümlülükleri / Sigorta Sahtekarlıkları / Yeni Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı Ve Uygulamaları / Sigorta Bilgi Merkezi ve Yönetmeliği / Alt Bilgi Merkezleri.                                 

 

BAN2334                 REASÜRANS TEKNİKLERİ             2 – 0 – 2 - 4

Reasüransın Kavramı / Reasüransın Yasal Temelleri / Reasüransın Tarihçesi / Reasüransın Fonksiyonları / Reasüransın Sigortacılık Sektörü İçindeki Yeri ve Önemi / Konservasyon Kavramı Ve Tespitinde Dikkate Alınan Unsurlar /  Reasürans Anlaşmaları / Bölüşmeli Treteler / Bölüşmesiz Treteler / Retresyon / Türkiye’de ve Dünyada Reasürans Piyasaları /   Reasürans Uygulamaları.

 

BAN2092                 SİGORTA HUKUKU                          2 – 0 – 2 – 2

Sigortacılıkta genel hükümler / Sigorta sözleşmelerinde tarafların karşılıklı hukukları / Türk sigorta hukukunda tüm branşlar ile ilgili yasal düzenlemeler / Uluslararası sigorta hukukunun Türk sigorta hukuku ile karşılaştırılması.

 

BAN2344                 SİGORTA MUHASEBESİ                 2 – 0 – 2 – 4

Sigorta Kayıtlarının Düzenlenmesinde Göz Önünde Tutulacak Özellikler / Sigorta İstihsal Hesapları / Sigorta Prim Hesaplamaları Teknik Kar/Zarar / Sigorta Prim Muhasebe Kayıtları TKZ / Sigorta Prim Reasürans Muhasebesi TKZ / Sigorta Prim Hasar Muhasebesi  / Sigorta Prim Hasar Teknik Kar/Zarar Muhasebesi / Alınan Reasürans Muhasebesi / Verilen Reasürans Muhasebesi / Excess Of Loss Reasürans Muhasebe Kayıtları / Stop Loss Reasürans Muhasebe Kayıtları / Retresesyon Muhasebesi / Bilanço Çıkarımı ve Kayıtları / Gelir Hesabı Düzenlemesi.

 

BAN2354                BANKA MUHASEBESİ                    2 – 0 – 2 – 4

Banka Muhasebesinin Tanımı, İlkeleri ve Standartları / Bankalarda Tutulan Defter ve Belgeler / Bankalarda Kullanılan Finansal Tablolar / Tek Düzen Hesap Planı / Dönen Değerler, Krediler, Yatırım Amaçlı Değerler ve Diğer Aktifler, Mevduat ve Diğer Yabancı Kaynaklar ve Özkaynaklarda Kullanılan Hesaplar ve Bunların Muhasebeleştirilmesi / Gelir ve Gider Hesapları / Bilanço Dışı Hesaplar / Yabancı Para İşlemleri / Yabancı Para İthalat, İhtacat ve Kredi İşlemleri / Yabancı Para Değerleme (Evalüasyon) İşlemleri / Bankalarda Yıl Sonu İşlemleri .

 

BAN2112                 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA        2 – 0 – 2 – 2

Dönem  İçinde Yürütülen Teorik ve Uygulama Çalışmalara Yönelik Olarak Öğrenciye Eksik Kaldığı Bilginin Hızlı ve Verimli Bir Şekilde Verilmesi / Teknolojik Gelişmeler ve Yeni Çalışma Alanları Hakkında Bilgi Verilmesi / Teknolojik Yeniliklerin Araştırılması ve Projelendirilmesi Çalışmaları / Belirli Araştırma Konuları Belirlenerek Öğrencileri Araştırmaya Teşvik Edici Çalışmaların Yaptırılması / Araştırma Yapabilmek İçin Gerekli Bilgilerin Verilmesi /  Proje Yazım ve Sunum Yöntemlerinin Gösterilmesi.

 

MHS2022                 TÜRK VERGİ SİSTEMİ              2 – 0 – 2 – 2

Gelir Kavramı ve Unsurları / Vergiye Tabi Gelirin Özellikleri / Gelir Vergisi Mükellefiyet Şekilleri / Gelirin Tespiti / Gelirin Beyanı, Gelir Vergisinin Ödenmesi / Kurumlar Vergisinin Konusu ve Mükellefiyetleri / Kurumlar Vergisi Matrahının Tespiti ve Ödenmesi / Harcama Üzerinden Alınan Vergiler.